ความหมายของผู้ผลิต ผู้ผลิต ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่นำทรัพยากรมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ผลิต หมายถึง  ผู้ที่นำปัจจัยการผลิตซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ได้แก่ ที่ดิน...
ความหมายของการเรียนการสอน ในทางศึกษาศาสตร์มีผู้ให้นิยามความหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนไว้มากมาย ส่วนความหมายของคำว่าการเรียนการสอนแบ่งความหมายออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ การเรียน หรือการเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้...
ปัจจุบัน นักการตลาดรุ่นใหม่หลายๆคน โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ อาจจะลืมคิดถึงการตลาดแบบเดิมๆไปแล้วก็ได้ ทุกวันนี้ หากคุณเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักการตลาดทั่วๆไป ตลาดออฟไลน์กลายเป็นสื่อที่เริ่มเก่าไปซะแล้ว แม้จะเห็นผลเช่นเดียวกันกับการตลาดออนไลน์ แต่ค่าใช้จ่ายและกระแสในปัจจุบันเทไปอยู่ในรูปแบบของรหัสคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไปหมดแล้ว...
การโฆษณาสินค้ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ หรือสามารถทำให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว เพราะนอกจากจะเป็นการโน้มน้าวให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการแล้ว เนื้อหาจากโฆษณาที่สร้างสรรค์ยังทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้าได้อย่างยาวนาน ตัวอย่างโฆษณาสินค้า ที่ดี เนื้อหาของโฆษณาที่ดีไม่เพียงทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น แต่ควรมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นทำให้เกิดความไว้วางใจต่อบริษัทหรือผู้ผลิต ตัวอย่างโฆษณาสินค้าที่ดีต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1. มีเหตุผล...
การโฆษณา ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ปัจจุบันการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร สำหรับใช้ในการสร้างตัวตนและเผยแพร่ผลงานขององค์กรสู่สาธารณะ ความสำคัญของการเขียนโฆษณาจึงเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้ไปสู่การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หลักพื้นฐานในการเขียนโฆษณา การเขียนโฆษณาหลักสำคัญพื้นฐานขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่นำเสนอ ต้องนำเสนอให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ  ดังนี้ เนื้อหาในการเขียนโฆษณาต้องเป็นความจริง ...