fbpx
หน้าแรก การตลาด แผนการตลาด

แผนการตลาด

ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ ในการบริหารองค์กรความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ...
ปกติโดยทั่วไปแล้ว องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้  จะต้องให้ความสำคัญกับ แผนการตลาด เพราะ แผนการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าองค์กรของท่านจะมีขนาดเล็ก ขาดกลาง...
ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารในเชิงธุรกิจมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งมีผลมาจากเทคโนโลยีการ สื่อสารที่ทันสมัยทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสารจึงกลายมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำมาใช้วางแผนด้านการตลาดในธุรกิจออนไลน์โดยใช้สังคมออนไลน์ (Social  Medias) ที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวที่เราต้องการบอกต่อ หรือที่เรียกว่าทำการตลาดแบบ Viral Marketing (การตลาดแบบปากต่อปาก) viral...
การวิเคราะห์ SWOT คือเทคนิคการบริหารที่ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ...
ความหมายของแผนการตลาด                 แผนการตลาด  หรือ  Marketing  Plan  หมายถึง  เอกสารที่สรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดซึ่งอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์  กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ...