หน้าแรก การตลาด แผนการตลาด

แผนการตลาด

การวางแผนคือหัวใจของการบริหาร เพราะเป็นการกำหนดกรอบในการทำงาน ที่ช่วยให้ผู้บริหารไม่ต้องลองผิดลองถูก ความผิดพลาดจากการทำงานโดยไม่มีแผนงานรองรับ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองทั้งเงินและพลังงาน นอกจากนั้นยังทำให้เสียเวลาและโอกาสประสบความสำเร็จตามสิ่งที่คาดหวังก็เป็นไปได้ยาก ความสำคัญของการวางแผน การวางแผนทำให้เกิดความชัดเจน หมายถึงโลกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอๆ การวางแผนคือการกำหนดกรอบในการทำงานที่ช่วยให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด...
การบริหารองค์กร หลักสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นที่จะต้องนำเครื่องมือหรือกลยุทธ์เข้ามาช่วยในการบริหาร และกลยุทธ์ที่องค์กรนำมาใช้ต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมกับสถานภาพหรือสภาวะขององค์กรนั้นๆด้วย วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาวะขององค์กร เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารมีหลายวิธี ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นหนึ่งในเทคนิควิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย การวิเคราะห์...
ปกติโดยทั่วไปแล้ว องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้  จะต้องให้ความสำคัญกับ แผนการตลาด เพราะ แผนการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าองค์กรของท่านจะมีขนาดเล็ก ขาดกลาง...
การวิเคราะห์ SWOT คือเทคนิคการบริหารที่ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ...
ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ ในการบริหารองค์กรความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ...