หน้าแรก การตลาด แผนการตลาด

แผนการตลาด

ภาวะผู้นำ ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตหรือการทำอะไรสักอย่าง การเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งโลกoffline และ ในโลก Online ต่างก็ต้องใช้คน บุคลากร เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง...
การวางแผนคือหัวใจของการบริหาร เพราะเป็นการกำหนดกรอบในการทำงาน ที่ช่วยให้ผู้บริหารไม่ต้องลองผิดลองถูก ความผิดพลาดจากการทำงานโดยไม่มีแผนงานรองรับ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองทั้งเงินและพลังงาน นอกจากนั้นยังทำให้เสียเวลาและโอกาสประสบความสำเร็จตามสิ่งที่คาดหวังก็เป็นไปได้ยาก ความสำคัญของการวางแผน การวางแผนทำให้เกิดความชัดเจน หมายถึงโลกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอๆ การวางแผนคือการกำหนดกรอบในการทำงานที่ช่วยให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด...
การทำงานเป็นทีม หรือการทำธุรกิจทุกประเภท องค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ Teamwork  หรือการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะเงื่อนไขความสำเร็จในธุรกิจขึ้นอยู่กับเชื่อมั่นเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการทำงาน หรือมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ความหมายของการทำงานเป็นทีมก็คือการร่วมกันทำงานของบุคคลหรือสมาชิกที่มีมากกว่าหนึ่งคน โดยทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันว่าจะทำอะไร มีการวางแผนการทำงานที่ทุกคนต้องยอมรับร่วมกันและช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้ไปในแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมในการทำงานโดยไม่ต้องรอรับฟังคำสั่งจากใครคนใดคนหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการสร้างทีมในธุรกิจออนไลน์ ...
ถ้าคุณเป็นผู้ที่กำลังจะต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และ พยายามที่จะหาช่องทางการโปรโมท แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นที่คุณขาดการเริ่มที่จะวางแผนการตลาด การตลาดออนไลน์ นั้นมีความซ้ำซ้อนมาก อย่างเช่นการทำ seo...
การวิเคราะห์ SWOT คือเทคนิคการบริหารที่ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ...