เพราะเว็บต่างๆ ต้องการให้เกิดอัตราคลิกผ่านที่สูงขึ้น การใช้ Ads Extensions จะเป็นตัวช่วยในการโฆษณา ที่คอยบอกรายละเอียดของการโฆษณาได้มากขึ้น และยังเป็นส่วนขยายโฆษณาแบบ Paid...
Ad Manager Account เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดบน Facebook โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่ต้องการสร้างแบรนด์ ซึ่งบัญชีโฆษณาบน Facebook...
Kyuhyun คือ 1 ในสมาชิกของวง Super Junior ที่กลับมาจากการรับใช้ชาติ แบบสดๆ ร้อนๆ...
การนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจหรือบริหารองค์กร ส่วนใหญ่จะต้องทำการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร แต่ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบก็คือปัจจัยภายนอก  ซึ่งเกิดขึ้นแล้วยังทำให้องค์กรมีความเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถใช้กลยุท์การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายองค์กร จึงนำ PEST Analysis...
การบริหารองค์กรหรือการบริหารธุรกิจ ปัจจัยสู่ความสำเร็จทำให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือรูปแบบการบริหารที่นำมาใช้  และการกำหนดกฎยุทธ์ต่างๆยังขึ้นอยู่กับศักยภาพของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  SWOT Analysis (Swot คืออะไร?)คือเครื่องมือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก SWOT Analysis...