หน้าแรก การจัดการ

การจัดการ

ระบบสารสนเทศมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ เพราะเป็นการสนับสนุนงานขององค์กรในภาพรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันหลายๆฝ่าย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งผ่านถึงกันด้วยระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานข้อมูลในระดับผู้ปฎิบัติการจนถึงการบริหาร การจัดการสารสนเทศ หมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรธุรกิจ เรามาหาคำตอบในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน การจัดการสารสนเทศ...
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM คือการสร้าง การจัดระเบียบ หรือการรวบรวมและแลกเปลี่ยนประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร เช่นความรู้จากตัวบุคคล...