fbpx
หน้าแรก ผู้เขียน Posts by pump lee

pump lee

16 POSTS 0 ความคิดเห็น

การสื่อสาร หมายถึง ?

การสื่อสาร หมายถึง ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ต้องการความรักความเข้าใจจากสมาชิกในกลุ่ม การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับสิ่งเหล่านั้น และการสื่อสารยังช่วยให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ ช่วยให้ได้รับความไว้วางใจและความรู้สึกที่ดีต่อกันได้ การสื่อสาร หมายถึง การสื่อสาร...

เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ?

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การกระจาย การบริโภคสินค้าและบริการ หรือเป็นการศึกษากิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย์ในการเลือกหาแนวทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ หมายถึง  เศรษฐศาสตร์...

สิ่งแวดล้อม หมายถึง ?

สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เพราะสามารถอำนวยประโยชน์ในทุกๆด้าน อาทิ เป็นที่อยู่อาศัย ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม...

ซอฟต์แวร์ หมายถึง ?

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ คือเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของคนเรา ทั้งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้า การศึกษา การทำธุรกิจ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง...

คุณธรรม หมายถึง ?

ความสุขสงบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่วนหนึ่งมาจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นความชอบธรรม หรือมีคุณธรรมของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมนิยมใช้คู่กันเสมอ หรือใช้ควบคู่กันไปเป็นคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม หมายถึง สำหรับความหมายของคำว่าคุณธรรม มีผู้ให้นิยามความหมายไว้...