หน้าแรก ผู้เขียน Posts by IM2

IM2

466 POSTS 0 ความคิดเห็น

Portfolio คืออะไร ? แฟ้มสะสมผลงาน และ วิธีการทำ

Portfolio เป็นประโยคที่อาจไม่ค่อยคุ้นเคย และการนำไปใช้ยังมีหลายลักษณะซึ่งอาจใช้บ่งบอกความเป็นตัวบุคคล การสร้างตัวตนเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่ามีความรู้ความสามารถในด้านใด หรือทำอะไร ส่วนความหมายตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า...

Manual คืออะไร ? ใช้ยังไง “คู่มือการใช้”

ยุคที่เทคโนโลยีมีมีบทบาทสำคัญ และยังเกี่ยวข้องอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนเราในหลายๆด้าน ความทันสมัยหรือความเป็นสากลของระบบต่างๆ เช่น ระบบสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร หรือแม้แต่การทำธุรกรรมการการเงินเช่นการฝากถอนหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์...

Kyuhyun คือใคร ? #WelcomeBackKyuhyun

Kyuhyun คือ 1 ในสมาชิกของวง Super Junior ที่กลับมาจากการรับใช้ชาติ...

Statement คืออะไร ? การขอ Statement จากสถาบันการเงิน

การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน หรือการขอสินเชื่อ การทำบัตรเครดิต และการซื้อสินค้าผ่อนส่ง สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นต่อสถาบันการเงินหรือแสดงต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้ประกอบเอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ ก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญีเงินฝากธนาคารหรือ...

PEST Analysis คือ ? ทฤษฎีวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

การนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจหรือบริหารองค์กร ส่วนใหญ่จะต้องทำการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร แต่ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบก็คือปัจจัยภายนอก  ซึ่งเกิดขึ้นแล้วยังทำให้องค์กรมีความเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถใช้กลยุท์การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายองค์กร จึงนำ...