Manual คืออะไร ? ใช้ยังไง “คู่มือการใช้”

0
6418
Klook.com

ยุคที่เทคโนโลยีมีมีบทบาทสำคัญ และยังเกี่ยวข้องอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนเราในหลายๆด้าน ความทันสมัยหรือความเป็นสากลของระบบต่างๆ เช่น ระบบสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร หรือแม้แต่การทำธุรกรรมการการเงินเช่นการฝากถอนหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้มีประโยคหรือคำศัพท์หลายๆคำที่นิยมใช้ทับศัพท์ เช่น คำว่า Manual ประโยคหมายถึงอะไร บทความนี้มีคำตอบ

Manual คือ

คำว่า Manual มีความหมายในภาษาไทย ว่า “คู่มือการใช้” บางครั้งอาจใช้คำว่า คู่มือ หรือหนังสือคู่มือ ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน แต่โดยทั่วไปมักนิยมใช้ทับศัพท์ เช่น Manual หรือใช้คำในภาษาไทยว่า “เมนู” สำหรับความหมาย เมื่อนำไปใช้ ก็คือ ระบบที่ให้เราจัดการหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่าง เช่น

  • คำว่า Manual หรืออาจระบุเป็นภาษาไทยว่า เมนู ในตู้ Automatic Teller Machine (ATM) หรือ ATM Application Control เพื่อให้เราทำรายการฝาก ถอน หรือทำรายการอื่นๆตามขั้นตอนด้วยตัวของเราเอง
  • คำว่า Manual ในเครื่องมือสื่อสารหรือ การสมัคร แอปพลิเคชันต่างๆจากเครื่องมือสื่อสาร
  • หรือใช้ คำว่า คู่มือการใช้ แทนคำว่า Manual ในเอกสารแนะนำการใช้ครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แนะนำวิธีใช้เครื่องไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

นอกจากการใช้คำว่า Manual หรือระบุเป็นภาษาไทยว่า เมนู แทนภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นคำที่นำไปใช้คู่กับคำอื่นๆที่ให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน เช่น Manual Test ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ หรือทดลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง โดยเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

สรุป Manual ก็คือคำศัพท์ที่หมายถึง คู่มือการใช้ นอกจากใช้คำว่า Manual เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังนิยมใช้ทับศัพท์ในภาษาไทย ซึ่งก็คือคำว่า เมนู และคำว่า Manual ยังนำไปใช้คู่กับประโยคอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงหรือคลายกัน เช่น Manual Test เป็นต้น

Klook.com