SWOT Analysis คืออะไร?

0
5607
Klook.com

การบริหารองค์กรหรือการบริหารธุรกิจ ปัจจัยสู่ความสำเร็จทำให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือรูปแบบการบริหารที่นำมาใช้  และการกำหนดกฎยุทธ์ต่างๆยังขึ้นอยู่กับศักยภาพของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  SWOT Analysis (Swot คืออะไร?)คือเครื่องมือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

SWOT Analysis คืออะไร

SWOT Analysis คือทฤษฎีการบริหาร ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาโดย อัลเบิร์ต ฮัมฟรี ต่อมาได้ถูกนำมาเผยแพร่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมขององค์กร ทำให้รู้ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์ร แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์กำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อวางแผนดำเนินงานหรือวางแผนสู่กับคู่แข่งทางธุรกิจ (ความหมายเพิ่มเติม)

ประโยชน์ของ SWOT Analysis

เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานการณ์สำหรับการบริหารงานหรือประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ที่มีต่อธุรกิจและองค์กร ได้แก่

 • การวิเคราะห์ ช่วยตอกย้ำจุดแข็ง หรือนำจุดแข็งมาสร้างความโดดเด่นเพื่อสร้างยอดขายให้กับองค์กรธุรกิ ทำให้มีผลกำไรสูงขึ้น และยังสามารถนำจุดแข็งที่มีอยู่สร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งด้านการตลาดได้ด้วย
 • การวิเคราะห์ช่วยให้ทราบจุดอ่อนและอุปสรรค ที่ส่งผลในด้านลบต่อการบริหารงาน ทำให้สามารถวางแผนป้องกันหรือทำให้ปัญหาและอุปสรรคลดน้อยลง
 • สร้างโอกาสในการบริหาร เพราะการวิเคราะหำให้ทราบว่าอะไรคือโอกาสที่จะทำให้การบริหารประสบความสำเร็จได้หรือทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรมากขึ้น
 • เอาชนะอุปสรรคได้อย่างง่าย การวิเคราะห์ทำให้รู้ว่าอะไรคืออุปสรรคก็จะช่วยให้ผู้บริหารวางแผนหรือหาแนวทางแก้ไข ทำให้การดำเนินงานสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้
 • การวิเคราะห์ SWOT ได้ถูกต้อง ก็จะได้ข้อมูลที่ที่สามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์การบริหารทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งหรือสามารถสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
 • การวิเคราะห์ SWOT เป็นการการประเมินสถานการณ์และทำให้รู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนหรืออุปสรรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการดำเนินงานองค์กรเท่านั้น แต่อาจเป็นวิกฤตที่สามารถนำมาสร้างโอกาสได้

ข้อดี ในการวิเคระห์ SWOT

 1. การกำหนดความสำคัญก่อนหลังของเหตุการณ์ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ หรือสร้างโอกาสในการเลือกทำสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรก่อนเป็นลำดับแรก
 2. ทำให้มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
 4. สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

ข้อด้อย จากการวิเคระห์ SWOT

 1. ต้องทบทวน และวิเคราะห์ SWOT เป็นระยะๆ
 2. อาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์ได้ หากผู้วิเคราะห์ความทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ (SWOT)

สรุป SWOT Analysis คือ ทฤษฎีการบริหาร ที่ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาแก้ไขกับปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

Klook.com