TOWS Matrix คือ ? หลักการประเมินหลังจากวิเคราะห์ SWOT

0
34423
Klook.com

การบริหารเชิงกลยุทธ์มีหลายรูปแบบ การวิเคราะห์ Swot (Swot คืออะไร?) คือหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารที่องค์กรต่างๆใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์หรือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กร ปัจจุบันยังมีคำว่า TOWS Matrix หรือการวิเคราะห์ TOWS Matrix เข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารองค์กร TOWS Matrix คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างจากการวิเคราะห์ Swot อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

TOWS Matrix คืออะไร

TOWS Matrix คือกลยุทธ์การบริหารรูปแบบหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ทำหน้าที่คล้ายกับการวิเคราะห์ Swot แต่มีความแตกต่างกันคือ การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก กับ ปัจจัยภายใน ที่ได้จากการวิเคราะห์ Swot

ขั้นตอนการวิเคราะห์ TOWS Matrix

TOWS Matrix เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์หลังจากได้ทำการวิเคราะห์ Swot เพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกมาก่อน แล้วนำ TOWS Matrix มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร โดยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ Swot เมื่อจับคู่กันแล้วจะได้ออกมา 4 คู่ ดังนี้

  1. จุดแข็ง กับ โอกาส
  2. จุดอ่อน กับ โอกาส
  3. จุดแข็ง กับ อุปสรรค์
  4. จุดอ่อน กับ อุปสรรค์

ดังนั้น ขั้นตอนการทำงานของ TOWS Matrix จึงเป็นการทำงานต่อจากการวิเคราะห์ Swot ซึ่งเมื่อนำมาใช้วิเคราะห์แล้วจะทำให้ได้กลยุทธ์การบริหารออกมา 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) ได้ มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วม กัน
  2. กลยุท์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้ มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน
  3. กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน
  4. กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน  (ST Strategy)ได้ มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดแล้วนำข้อมูลมาพิจารณา ร่วมกัน

ความแตกต่างระหว่างวิเคราะห์ TOWS Matrix กับ การวิเคราะห์ Swot

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ TOWS Matrix กับ การวิเคราะห์ Swot โดยขั้นตอนของ TOWS Matrix นั้นเป็นการวิเคราะห์หลังจากการทำ Swot  เพื่อให้ทราบสภาวะแวดล้อมขององค์กรก่อนแล้วนำมาใช้ในขั้นตอนของ TOWS Matrix ซึ่งทั้งสองเครื่องมือมีความแตกต่างกันดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT

swot

เป็นการประเมินสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมโดยใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งอาจเป็นการมองแบบเข้าข้างตัวเอง เช่น กำหนดเองว่าเรื่องใดเป็นจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร แล้วนำเข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ (ตัวอย่างการวิเคราะห์ Swot)

การวิเคราะห์ TOWS Matrix

เป็นการวิเคราะห์โดยมองจากภายนอกเข้ามา เช่น  สำรวจถามความคิดเห็นจากคนอื่นๆ สำรวจความต้องการของลูกค้าว่ามีความคาดหวังอะไรจากองค์กร แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การวางแผนสร้างกลยุทธ์ (กลยุทธ์ คืออะไร?)

สรุป TOWS Matrix คือเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ Swot โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรต่อไป

Klook.com