การเขียนบรรณานุกรม และ อ้างอิง ที่ถูกต้อง (พร้อมตัวอย่าง)

0
97804
Klook.com

สำหรับโครงสร้างของการเขียนรายงาน บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในลำดับท้ายๆ บางครั้งอาจใช้คำว่า อ้างอิง แต่ทั้งสองคำมีลักษณะการเขียนและรูปแบบที่แตกต่างกัน บรรณานุกรม คืออะไรและมีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องอย่างไร มาหาคำตอบจากบทความนี้ได้เลย

บรรณานุกรม คืออะไร?

คำว่า “บรรณานุกรม” ในทางสารนิเทศ หมาย ถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สำหรับคำว่า บรรณานุกรม ที่เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษ bibliography หมายถึง รายการสื่อสารนิเทศทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย

สรุป บรรณานุกรม (Bibliography)  หมายถึง รายการของทรัพยากรสารนิเทศที่ใช้ค้นคว้าประกอบการเขียนรายงาน และได้นำมาอ้างอิงไว้ท้ายเล่ม เพื่อแสดงหลักฐานให้รายงานนั้นมีความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงานได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

หลักการเขียนบรรณานุกรม และ ตัวอย่าง

การเขียนบรรณานุกรมไว้ท้ายรายงาน ในหนังสือเล่ม หรือเอกสารอื่นๆสามารถทำได้หลายรูปแบบ หลักสำคัญคือ เลือกเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นสำหรับการทำรายงานหนึ่งเล่ม หลักการเลือกรูปแบบบรรณานุกรม มี ดังนี้

  1. หากเป็นการทำรายงานประกอบวิชาเรียนของนักศึกษา ควรสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนว่าต้องการให้ใช้รูปแบบใด แล้วเลือกใช้แบบที่แนะนำนั้น
  2. เลือกใช้รูปแบบของสถาบันกำหนด (ถ้ามี) ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาได้จาก คู่มือการเขียนบรรณานุกรมเอกสารวิชาการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กำหนดรูปแบบการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบัน ซึ่งแต่ละสถาบันต่างประยุกต์จากรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่เป็นสากล
  3. หากไม่ได้มีการระบุรูปแบบบรรณานุกรมไว้ ผู้ทำรายงานควรเลือกรูปแบบที่เป็นสากลหรือเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป สำหรับบรรณานุกรมที่นิยมใช้มีหลายรูปแบบ ดังนี้

1. APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ

: ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี.  (2549).  การเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม, นักบริหาร, 26(3), 20-25.

2. Chicago เป็นรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก

: ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. “Thumb Drive : มิติใหม่แห่งการเก็บข้อมูล.” ไมโครคอมพิวเตอร์, ฉบับที่204.

3. MLA (Modern Language Association) เป็นรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร

: ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. “Thumb Drive : มิติใหม่แห่งการเก็บข้อมูล.” ไมโครคอมพิวเตอร์

4. Turabian เป็นรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

: ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องหนา.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.

: ชื่อผู้เขียน.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์.//ชื่อนสพหนา.//หน้าที่ตีพิมพ์.

สำหรับการเขียนบรรณานุกรรม นอกจากรายละเอียดที่กล่าวมา ยังมีส่วนในรายละเอียดและรูปแบบการเขียนที่ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ่ง การเลือกรูปแบบและยึดหลักการเขียนบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง ควรเลือกรูปแบบที่ต้องเขียน แล้วศึกษาเฉพาะรูปแบบนั้นๆ เพื่อช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น

Klook.com