การเขียนอ้างอิง (พร้อมตัวอย่าง)

0
676

การจัดทำรายงานที่ต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล เมื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในรายงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ต้องมีการเขียนอ้างอิงและระบุที่มาของข้อมูลซึ่งลักษณะการเขียนมีหลายรูปแบบ

การเขียนอ้างอิง  คืออะไร?

การเขียนอ้าอิงในรายงาน หรือการอ้างอิงเอกสารเอกสาร (Citations) คือการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการเขียนรายงาย หรือผลงานต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล หรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่นำมาประกอบรายงาน เป็นการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ว่าไม่ได้ขโมยความคิด หรือลอกเลียนข้อมูลของผู้อื่น

การอ้างอิงเอกสาร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 1. การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (เชิงอรรถ)
 2. การอ้างอิงท้ายเรื่อง หรือท้ายเล่ม (บรรณานุกรม)

1. การอ้างอิงในส่วนเนื้อหา หรือเชิงอรรถ

เชิงอรรถ หมายถึง ข้อความที่เขียนไว้ในส่วนท้ายของหน้า หรือส่วนท้ายของบท ซึ่งการเขียนเชิงอรรถยังมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

 • เชิงอรรถอ้างอิง  คือ  การอ้างอิงโดยใส่หมายเลขกำกับไว้ที่ท้ายข้อความในเนื้อหาที่คัดลอก หรือเก็บแนวความคิดมา
 • เชิงอรรถขยายความ  คือ การให้คำนิยาม หรือความหมายของคำ หรืออธิบาย เรื่องราวบางตอนให้ชัดเจนขึ้น
 • เชิงอรรถโยง  เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาให้ผู้อ่านไปดู  หรือดูเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น

หลักเกณฑ์การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ

 1. เชิงอรรถจะอยู่ส่วนท้ายของหน้าหรือท้ายบท
 2. ก่อนลงรายการเชิงอรรถในแต่ละหน้าจะต้องขีดเส้นคั่นส่วนเนื้อหากับเชิงอรรถ โดยมีความยาวประมาณ 2 นิ้ว
 3. ข้อความในเชิงอรรถให้เริ่มตรงกับการย่อหน้า
 4. การเรียงลำดับเชิงอรรถให้นับหนึ่งใหม่เมื่อขึ้นหน้าใหม่ เชิงอรรถในแต่ละหน้าต้องลงรายการให้จบและครบถ้วนในหน้านั้น ผู้พิมพ์จะต้องกะเนื้อที่สำหรับการพิมพ์เชิงอรรถในแต่ละหน้าให้เพียงพอ
 5. หมายเลขกำกับข้อความที่ต้องการทำเชิงอรรถ ให้พิมพ์สูงกว่าข้อความปกติ

เอกสารอ้างอิง เป็นการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ดังนั้นจำนวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีจำนวนเท่ากันกับที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง รูปแบบการเขียนอ้างอิงยังถูกแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ เช่น การอ้างเอกสารที่มีผู้แต่งคนเดียว การอ้างเอกสารที่มีผู้แต่ง 2 คน การอ้างเอกสารที่มีผู้แต่งเป็นสถาบัน และอื่นๆ

ตัวอย่าง

 • ใส่ ชื่อ-ชื่อสกุล  โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม ยศ หรือ ตำแหน่งทางวิชาการ

(กรรณพร  สุขสมาน,  2534,  หน้า 65-66)

 • ใส่ชื่อผู้แต่งทั้งสอง  คั่นด้วยคำว่า  “และ”  สำหรับภาษาไทย  ส่วนภาษาอังกฤษใช้  “&”

(สิริ เปรมจิต และ จิตสะอาด ศรียงค์, 2540, หน้า 87)

(Samit & Miller,  1997,  p. 52)

 

2.การอ้างอิงท้ายเรื่อง หรือท้ายเล่ม (บรรณานุกรม)

ส่วนประกอบในรายการอ้างอิง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ และสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงมีแบบและหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามประเภทของเอกสาร เช่น หนังสือ  บทความในหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  สารานุกรม  วิทยานิพนธ์  จุลสาร  การสัมภาษณ์ ฯลฯ  ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่าง เช่น

กองชัย  อภิวัฒน์รังสรรค์.  (2523).  บรรษัทข้ามชาติ: โฉมหน้าใหม่จักรพรรดินิยม (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภินันท์  ไม้งาม.  (2541).  คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา.

สรุป

การเขียนรายการอ้างอิงในรายงาน สารสาร หนังสือเล่ม หรืออื่นๆ มีความสำคัญซึ่งนอกจากทำให้เนื้อหาในรายงานนั้น มีความน่าเชื่อถือ ยังเป็นการให้เกียรติแหล่งข้อมูลรวมถึงแสดงความบริสุทธิ์ใจในการนำข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้เป็นการคัดลอก

Related Post

การเขียนบรรณานุกรม (พร้อมตัวอย่าง)... สำหรับโครงสร้างของการเขียนรายงาน บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในลำดับท้ายๆ บางครั้งอาจใช้คำว่า อ้างอิง แต่ทั้งสองคำมีลักษณะการเขียนและรูปแบบที่แตกต่...
Am pm คืออะไร ? อักษรย่อที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นสัญลักษณ์หรืออักษรต่อเหล่านั้น ก็จะทำให้เข้าใจได้เป็น...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...
คำ หมายถึง (word) ? คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โด...
การวิเคราะห์ หมายถึง ?... การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่ว...