Am pm คืออะไร ?

0
394

อักษรย่อที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นสัญลักษณ์หรืออักษรต่อเหล่านั้น ก็จะทำให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าหมายถึงอะไร แต่อักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับวันและเวลา เช่น Am และ pm เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจความหมายหรือไม่รู้ว่าคืออะไร

Am pm คืออะไร

ระบบการเขียนวันเวลาที่คุ้นเคยและพบเห็นกันทั่วไปก็คือการเขียนบอกเวลาเป็นตัวเลข และมีอักษรย่อ Am หรือ pm ไว้ด้านหลังเสมอ ซึ่ง Am และ pm คือการบ่งบอกช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่น

  •             Am ย่อมาจาก Ante Meridiem หมายถึง การใช้อักษรย่อนี้ในเวลาหลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น.ไปจนถึงเวลา 11.59 น.
  •             Pm ย่อมาจาก Post Meridiem หมายถึง การใช้อักษรย่อนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวัน (12.00 น) ไปวัน จนถึงเที่ยงคืน (0.00 น)

สรุปให้เข้าใจและเห็นภาพก็คือ ในหนึ่งวันนาฬิกาจะหมุนสองรอบ คือ 24 ชั่วโมง การหมุนรอบแรกใช้ Pm ตัวอย่างเช่น 6.00 Am หมายถึง 6 โมงเช้า และ 6.00 Pm หมายถึง 6 โมงเย็น การใช้อักษรย่อเหล่านี้เป็นการเวลาแบบสากล เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา การบอกเวลาจะเป็นแบบ 12 ชั่วโมง แทนที่จะเป็น 24 ชั่วโมงอย่างเช่นเวลาในประเทศไทย และความแตกต่างของช่วงเวลาก่อนเที่ยงและหลังเที่ยงจะถูกระบุด้วยคำว่า Am หรือ pm เสมอ

Related Post

การเขียนบรรณานุกรม (พร้อมตัวอย่าง)... สำหรับโครงสร้างของการเขียนรายงาน บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในลำดับท้ายๆ บางครั้งอาจใช้คำว่า อ้างอิง แต่ทั้งสองคำมีลักษณะการเขียนและรูปแบบที่แตกต่...
การเขียนอ้างอิง (พร้อมตัวอย่าง)... การจัดทำรายงานที่ต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล เมื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในรายงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ต้องมีการเขียนอ้างอิ...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...
คำ หมายถึง (word) ? คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โด...
การวิเคราะห์ หมายถึง ?... การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่ว...