ประกันออมทรัพย์ หมายถึงอะไร ?

0
498
Klook.com

ประกันแบบออมทรัพย์ (Endowment) เป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัด โดยบริษัทผู้รับประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต แต่หากมีชีวิตครบอายุกรมธรรม์ก็จะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกัน

เงื่อนไขและรายละเอียดการประกันออมทรัพย์

 1. อายุของผู้ที่ขอเอาประกันภัย ทำได้ตั้งแต่ 20-60 ปี
 2. ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี จะได้รับความคุ้มครอง 17 ปี
 3. ผู้เอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน ราย 3 เดือน  ราย 6 เดือน และ รายปีได้
 4. ผู้เอาประกันต้องตอบคำถามสุขภาพ
 5. กรณีผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอก ล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งหลังสุด หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
 6. ยกเว้นความคุ้มครอง กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันออมทรัพย์

 1. รับเงินปันผลรายปี บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 เป็นต้นไป
 2. เงินปันผลรายปีที่จะได้รับ จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย
 3. รับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดถึง 200 % ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 7-17
 4. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท
 5. เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้เงินออมด้วยเงินปันผลรายปี

สำหรับผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่รับประกัน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในภายหลัง ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

Klook.com