ประกันสุขภาพเด็ก หมายถึงอะไร ?

0
244
Klook.com

ประกันสุขภาพเด็ก หมายถึง ประกันสุขภาพ ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำเพื่อความคุ้มครองเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของเด็ก เนื่องจากสถิติการเจ็บป่วยของเด็กค่อนข้างสูง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับเด็กนั้นค่อนข้างสูง การทำประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นการทำไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยและรับรองความเสี่ยงต่อค่ารักษาพยาบาลของเด็ก

เงื่อนไขการทำประกันสุขภาพเด็ก

 • 1.ประกันสุขภาพเด็กทำได้ตั้งแต่อายุครบ 1 เดือนหรือ 30 วัน จนถึง 15 ปี และหลังจากบริษัทรับทำประกันแล้ว ต้องรอไปอีก 30 วันจึงจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
 • 2.ผู้เอาประกันอายุ 0-5 ปี ไม่สามารถเบิกเงินชดเชยรายวันได้ เนื่องจากไม่มีความคุ้มครองรายวัน
 • 3.วงเงินที่ให้ความคุ้มครอง บริษัทประกันจะจ่ายแบบครั้งต่อครั้ง หรือ เหมาจ่าย ซึ่งเงื่อนไขทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกัน ดังนี้
 • 3.1 ความคุ้มครองแบบครั้งต่อครั้ง หมายถึง การซื้อประกันสุขภาพเด็กที่ให้ความคุ้มครองแบบครั้งต่อครั้ง ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งต้องไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ค่าห้องในกรณีที่ต้องแอดมิดไม่เกิน 2,500  บาท
 • 3.2 ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย หมายถึง ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่าย คือประกันสุขภาพเด็กที่กำหนดวงเงินที่ให้ความคุ้มครองใน 1 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันสุขภาพเด็ก

 1. การเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
 2. รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
 3. รับผลประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือมีบาดแผลจากการไหม้เนื่องจากอุบัติเหตุ
 4. รับเงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (เฉพาะผู้เอาประกันอายุ 6 ปีขึ้นไป)
 5. หลักพิจารณาในการทำประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก เป็นการทำประกันเพื่อความคุ้มครองเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งผู้ปกครองพ่อแม่ผู้เอาประกันมีหลักพิจารณาในการเลือกทำประกันสุขภาพเด็ก ดังนี้

 1. เลือกความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก คือ การรักษาแบบที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 2. เลือกความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน คือ การรักษาที่ต้องนอนโรงพยาบาล
 3. เลือกจากเงื่อนไขความคุ้มครอง
 4. เลือกประกันสุขภาพที่ทำมีระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันยังไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยได้ ต้องให้ผ่านระยะเวลาการรอคอยไปก่อนจึงจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
 5. เลือกจากความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ค่าชดเชยในการนอนโรงพยาบาล ค่าแพทย์ทางเลือก ค่าทำฟัน ฯลฯ

การทำประกันสุขภาพเด็ก ถือเป็นการวางแผนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายกรณีเด็กมีอาการเจ็บป่วยและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกทำประกันควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละบริษัทอย่างเข้าใจเสียก่อน

Klook.com