ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คืออะไร ?

0
363

ประกันผู้สูงอายุ คือ แพคเกจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย หรือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 45-75 ปี ประกันผู้สูงอายุถือเป็นประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่แยกออกมาจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ และถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสและช่วยอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้สูงอายุที่อยากทำประกันชีวิต ซึ่งในบางกรณีผู้สูงอายุจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในราคาที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว และมีความเสี่ยงมากกว่าคนในวัยหนุ่มสาว

ความคุ้มครองที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากการทำประกันชีวิต

ประกันชีวิผู้สูงอายุ จะได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุและโรคภัยต่างๆ แก่บุคคลที่มีอายุ 50 – 70 ปี และให้ความคุ้มครองไปจนถึงอายุ 90 ปี ขั้นตอนการทำประกันส่วนใหญ่จะไม่ต้องตรวจสุขภาพ และมีเบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาการคุ้มครอง

ความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตผู้สูงอายุกับประกันชีวิตทั่วไป

ความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตผู้สูงอายุกับการประกันชีวิตทั่วไป คือ ประกันผู้สูงอายุจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้น และ ผู้เอาประกันไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ (นอกจากผู้เอาประกันได้ทำประกันที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้)

เงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันผู้สูงอายุ

  • 1.จ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้น
  • 2.กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตหลังจาก 2 ปี นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยเต็มจำนวน ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเป็นโรคร้าย
  • 3.ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายใน 1- 2 ปี นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง บริษัทประกันชีวิตจะแบ่งการจ่ายเงินเอาประกันเป็น 2 แบบ คือ
  • 3.1 เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ บริษัทประกันจะจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันได้มีการชำระไปก่อนหน้านี้ รวมกับ ผลตอบแทนเพิ่มอีกประมาณ 2-3%
  • 3.2 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยตามวงเงินที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน สิ่งที่ต้องศึกษาและเป็นข้อควรระวังก่อนทำประกันผู้สูงอายุ

บริษัทประกันส่วนใหญ่มักจะไม่บอกข้อมูลแก่ผู้เอาประกันว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนหน้า และไม่ได้ทำการแสดงผลสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทประกันรับทราบ หากเสียชีวิตผู้เอาประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ดังนั้น การทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ จึงไม่ควรเชื่อเพียงคำโฆษณาแต่ควรศึกษาข้อมูลและอ่านเงื่อนไขต่างๆก่อนตัดสินใจทำประกัน เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากความไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษารายละเอียดการทำประกันอย่างเข้าใจ