ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?

0
776

การหักลดหย่อนภาษี คือ?

การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

การทำประกันชีวิต ถือเป็นรูปแบบการออมเงินประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ การทำประกันชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือความคุ้มครองชีวิต หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนถึงแก่ชีวิตคนข้างหลังจะได้รับเงินชดเชย  ส่วนผลตอบแทนหรือเงินปันผลซึ่งรวมแล้วมากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปถือเป็นผลพลอยได้       นอกจากนั้นการทำประกันชีวิตยังเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ประกันชีวิตประเภทที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

  1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป หมายถึง ผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท และประกันชีวิตที่ซื้อต้องมีอายุ 10 ปีขึ้น เช่น แบบประกันชีวิตที่เน้นคุ้มครองชีวิต และแบบที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล โดยสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่าย มาลดหย่อนภาษีได้ทุกปี
  2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ แบบประกันที่จ่ายผลประโยชน์ให้เป็น รายงวดเท่าๆ กัน ตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี โดยจะได้รับเงินผลประโยชน์ หลังจ่ายเบี้ยประกันครบแล้วเท่านั้น วงเงินที่สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้เท่ากับ “15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี” หรือไม่เกิน 200,000 บาท

รายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจำหรือมีเงินเดือน นอกจากประกันชีวิตประเภทที่สามารถลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังมีอีกหลายรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น ค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และอื่นๆ ดังนั้นก่อนจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีควรตรวจสอบให้ละเอียดว่ามีรายการใดบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

Related Post

ประกันออมทรัพย์ หมายถึงอะไร ?... ประกันแบบออมทรัพย์ (Endowment) เป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัด โดยบริษัทผู้รับประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต แต่หากมีชีวิตค...
ประกันสุขภาพเด็ก หมายถึงอะไร ?... ประกันสุขภาพเด็ก หมายถึง ประกันสุขภาพ ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำเพื่อความคุ้มครองเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของเด็ก เนื่องจากสถิติการเจ็บป่วยของเด็กค่อนข้างส...
ประกันมะเร็ง คืออะไร ?... ประกันมะเร็ง คือรูปแบบประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยแต่ละแบบประกันม...
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คืออะไร ?... ประกันผู้สูงอายุ คือ แพคเกจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย หรือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 45-75 ปี ประกันผู้สูงอายุถือเป็นประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่แยกออกมาจาก...
ประกันการเดินทาง คืออะไร ?... การประกันการเดินทาง คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย...
ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร ?... ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่บุคคลได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ กา...
ประกันวินาศภัย คืออะไร ?... การประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆที่สามารถประเมินมูลค่าหรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยผู้...
ประกันอัคคีภัย คืออะไร ?... อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการลุกลามและเกิดเพลิงไหม้จนส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิต ร่างกาย และ...