ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?

0
1322
Klook.com

การหักลดหย่อนภาษี คือ?

การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

การทำประกันชีวิต ถือเป็นรูปแบบการออมเงินประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ การทำประกันชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือความคุ้มครองชีวิต หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนถึงแก่ชีวิตคนข้างหลังจะได้รับเงินชดเชย  ส่วนผลตอบแทนหรือเงินปันผลซึ่งรวมแล้วมากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปถือเป็นผลพลอยได้       นอกจากนั้นการทำประกันชีวิตยังเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ประกันชีวิตประเภทที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

  1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป หมายถึง ผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท และประกันชีวิตที่ซื้อต้องมีอายุ 10 ปีขึ้น เช่น แบบประกันชีวิตที่เน้นคุ้มครองชีวิต และแบบที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล โดยสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่าย มาลดหย่อนภาษีได้ทุกปี
  2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ แบบประกันที่จ่ายผลประโยชน์ให้เป็น รายงวดเท่าๆ กัน ตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี โดยจะได้รับเงินผลประโยชน์ หลังจ่ายเบี้ยประกันครบแล้วเท่านั้น วงเงินที่สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้เท่ากับ “15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี” หรือไม่เกิน 200,000 บาท

รายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจำหรือมีเงินเดือน นอกจากประกันชีวิตประเภทที่สามารถลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังมีอีกหลายรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น ค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และอื่นๆ ดังนั้นก่อนจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีควรตรวจสอบให้ละเอียดว่ามีรายการใดบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

Klook.com