ประกันการเดินทาง คืออะไร ?

0
627
Klook.com

การประกันการเดินทาง คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการ เดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุ้มครองการเดินทางของนาย ก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558-วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอดระยะเวลาที่นาย ก ผู้เอาประกันเดินทางไปกลับกรุงเทพ-สงขลา

ประเภทของการประกันการเดินทาง

สำหรับประกันการเดินทางแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว และประกันการเดินทางแบบรายปี

  1. ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว คือ ประกันการเดินทางสำหรับเดินทางเที่ยวเดียว ตัวอย่างเช่น ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร และกลับมายังกรุงเทพมหานครเพียงเที่ยวเดียว
  2. ประกันการเดินทางแบบรายปี คือประกันการเดินทางที่ครอบคลุมจำนวนการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวในแต่ละปี โดยแต่ละการเดินทางต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 90 วันเท่านั้น

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง

  1. ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล
  2. ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต
  3. ความคุ้มครองด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
  4. ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล
  5. ความคุ้มครองเที่ยวบินดีเลย์และการยกเลิกเดินทาง

ประโยชน์ของการประกันการเดินทาง

  1. ประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอาการเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคประจำตัว) ประกันการเดินทางจะคุ้มครอง ส่วนความคุ้มครองและทุนประกันขึ้นอยู่กับผู้เอาประกัน โดยค่าสินไหมทดแทนจะคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าขนย้ายผู้ป่วย ค่าขนส่งผู้ป่วยกลับประเทศต้นทาง นอกจากนี้ความคุ้มครองจากประกันเดินทางต่างประเทศ ยังรวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความพิการอย่างถาวร หรือการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน
  2. คุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน รวมถึงเอกสารสำคัญในการเดินทาง
  3. ให้ความคุ้มครองในกรณีที่การเดินทางถูกยกเลิก หรือถูกขัดจังหวะในกรณีดังต่อไปนี้

*เมื่อเกิดความเจ็บป่วยของผู้เดินทาง หรือผู้ร่วมเดินทาง จนไม่สามารถออกเดินทาง หรือเดินทางต่อได้
* การเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว
* เหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันเดินทางต่างประเทศ

สำหรับการประกันการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังต่างประเทศ ความคุ้มครองจากประกันเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และความคุ้มครองเมื่อมีการยกเลิกการเดินทาง สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงให้กับผู้เดินทางได้เป็นอย่างดี

Klook.com