ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร ?

0
397
Klook.com

ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่บุคคลได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ การทำประกันจะช่วยให้เรามั่นใจว่า เราจะได้รับความคุ้มครอง และช่วยแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่าย ตั้งแต่อาการบาดเจ็บ การเข้าออกโรงพยาบาล รวมถึงค่ารักษาพยาบาล

ประเภทของการประกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้ผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การประกันอุบัติเหตุแบ่ง 3 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คือ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับการคุ้มครองแบบรายบุคคล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง และครอบคลุมทั่วโลก โดยให้ความคุ้มครองกรณีต่างๆ ดังนี้

  • การสูญเสียชีวิต
  • การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
  • ทุพพลภาพถาวร
  • ค่ารักษาพยาบาล

2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

คือ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับการคุ้มครองกลุ่มในลักษณะเดียวกันที่รวมตัวกัน ระยะเวลาความคุ้มครอง1ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปีให้ ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับ ประโยชน์การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

3. การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา

คือ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับการคุ้มครองนักเรียนนักศึกษา ตามที่ทางสถาบันการศึกษาได้จัดเตรียมเอาไว้ให้  ประกันภัยอุบัติเหตุ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกแห่งทั่วโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในระยะเวลา 1 ปีเต็ม ขณะประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิเช่นการพักผ่อนอยู่กับบ้าน ทัศนะศึกษา เดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ

Klook.com