ประกันวินาศภัย คืออะไร ?

0
4670
Klook.com

การประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆที่สามารถประเมินมูลค่าหรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัย และผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้

ผู้เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันวินาศภัย

ผู้เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผู้เอาประกัน ผู้รับประกัน และผู้รับผลประโยชน์

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันตามเงื่อนไขสัญญา

ผู้รับประกัน หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อรับประกันต่อความเสียหายต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยรถยนต์ ภัยทางทะเลและขนส่ง

ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลที่จะได้รับสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตัวสัญญา ผู้รับผลประโยชน์อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้

ประเภทของการประกันวินาศภัย

  1. การประกันอัคคีภัย หมายถึง การประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้หุงต้มหรือให้แสงสว่างเพื่อการอยู่อาศัย
  2. การประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยพิบัติ ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  1. บริษัทประกันภัย เป็นผู้บอกเลิก โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
  2. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิก โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับมาแล้วตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย

  1. ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย และนำไปจัดหาสินทรัพย์ใหม่ทดแทนได้
  2. เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ เพราะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นธุรกิจจะมีเงินที่ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยมาดำเนินงานต่อไปได้
  3. ลดความเสี่ยง หากเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ไม่ต้องประสบกับภาวะหมดเนื้อหมดตัว
  4. การประกันวินาศภัย ช่วยในการขยายเครดิต การกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินทำได้สะดวกมากขึ้น
  5. การประกันวินาศภัยหรือประกันภัยประเภทต่างๆ เป็นการปลูกฝังนิสัยการออมและประหยัดรวมทั้งฝึกให้เกิดการบริหารและมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
Klook.com