ประกันอัคคีภัย คืออะไร ?

0
1222
Klook.com

อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการลุกลามและเกิดเพลิงไหม้จนส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่า  การทำประกันอัคคีภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้ กับผู้เอาประกันภัย เพราะหากทรัพย์สิน นั้นได้รับความเสียหา จากภัยที่เอาประกันไว้ ก็จะได้รับการชดใช้

ประกันอัคคีภัย คืออะไร

การประกันอัคคีภัย  หมายถึง การประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง หรือการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้ มีอะไรบ้าง         

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้ ได้แก่ ตัวอาคาร บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตรา และทรัพย์สินที่อยู่ในตัวอาคารนั้น  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ตัวอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นมาไม่รวมถึงรากฐาน ของสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้น รากฐานของสิ่งปลูกสร้างจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เช่น เสาเข็มที่ตอกลึกลงในดิน
  • เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เครื่องเรือน เครื่องใช้สอยและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่จะต้องมีอยู่ภายในตัวอาคารและให้รวมถึงสิ่งตกแต่งตัวอาคารและเครื่องติดตั้งตรึงตรา
  • สต๊อกสินค้า หมายถึง สต๊อกสินค้าที่สำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบของสินค้า ซึ่งเก็บอยู่ในสถานที่เอาประกัน
  • เครื่องจักร หมายถึง เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วยความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

คำว่า อัคคีภัย หมายความถึง ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สเฉพาะที่ได้กำหนดไว้ว่าได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จึงได้แก่

  • ไฟไหม้
  • ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
  • ระเบิด แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว

นอกจากความคุ้มครองพื้นฐานแล้ว ผู้ซื้อกรมธรรม์ยังอาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภัยอื่นๆ เพิ่มเติมได้

ผู้มีสิทธิทำประกันอัคคีภัย

ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิ์มีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย สิ่งปลูกสร้าง

ในส่วนของการทำประกันอัคคีภัย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนดจากมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ต้องการเอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาข้อมูลหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทผู้รับประกันได้ก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกัน

Klook.com