ประกันสุขภาพ หมายถึงอะไร ?

0
564
Klook.com

ประกันสุขภาพ หมายถึงอะไร

ประกันสุขภาพ หมายถึง การที่บริษัทผู้รับประกันการจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้เอาประกันไว้ใช้จ่าย เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา หรือค่าบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัยต่างๆ ไปจนถึงอาการบาดเจ็บต่างๆ จากอุบัติเหตุ ตามที่ผู้เอาประกันได้เลือกความคุ้มครองเอาไว้

ประเภทของการประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่   การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรายบุคคล และ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรวมกลุ่ม

1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

แบบรายบุคคลใช้สำหรับการประกันภัยสุขภาพเฉพาะบุคคลคนเดียว  นิยมทำกันทั่วไป เพื่อให้บริษัทผู้รับประกันแบ่งเบาภาระหรือคุ้มครองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ  เงื่อนไขความคุ้มครอง ได้แก่

1.1 การรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลหรือผ่าตัดฉุกเฉิน

1.2 การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครอง การผ่าตัดโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ การปรึกษาแพทย์ในกรณีมีการผ่าตัด

1.3 การดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลโดยแพทย์ของโรงพยาบาลแต่ละวัน หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

1.4 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คลินิกหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

2. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

แบบรวมกลุ่ม ใช้สำหรับการประกันภัยสุขภาพกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เป็นการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ซึ่งหน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ นิยมทำเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน

ประโยชน์ของการทำประกันภัยสุขภาพ

การประกันภัยสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย และหากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ประโยชน์จากการประกันภัยสุขภาพได้แก่

  1. ลดภาระค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  2. ลดภาระครอบครัว ในกรณีที่เข้ารักษาพยาบาลอาจจะทำให้การเงินในครอบครัวนั้นขาดสภาพคล่องทางการเงินได้
  3. เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

การประกันภัยสุขภาพเป็นการคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันต้องศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน

Klook.com