การประกันชีวิต คืออะไร ?

0
6865
Klook.com

ประกันชีวิต หรือการประกันชีวิต หมายถึง การทำสัญญาระหว่างผู้ให้ประกันกับผู้เอาประกัน โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับผู้รับประกัน ซึ่งมักเป็นบริษัทประกันชีวิต หากผู้เอาประกันเสียชีวิตขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับภายในเงื่อนไขสัญญาที่เรียกว่า กรมธรรม์ บริษัทผู้รับประกันจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งเรียกว่า “สินไหม”

รูปแบบของการประกันชีวิต

รูปแบบของการประกันชีวิตมีหลากหลายและประโยชน์หรือความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันจะได้รับ ก็มีความแตกต่างกันตามรูปแบบของการประกันชีวิต ดังนี้

การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

หมายถึง การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะทำการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

หมายถึง บริษัทประกันจะทำการจ่ายจำนวนเงินประกันหรือสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

หมายถึง บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย เพื่อคุ้มครอง การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัด  เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบประกันอื่น ๆ และไม่มีเงินคืนเมื่อครบอายุกรมธรรม์  ตัวอย่างเช่น การประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ

การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ

หมายถึง บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป ตามที่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ สำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจำนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อ

การทำประกันชีวิต มีเงื่อนไขความคุ้มครองหลายรูปแบบ นอกจากการชดเชยค่าสินไหมเมื่อเสียชีวิตแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยได้อีกด้วย

Klook.com