ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

0
103
Klook.com

รถยนต์เป็นยานพาหนะที่กฎหมายกำหนดให้มีการทำประกันหรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.ผู้ที่ใช้รถยนต์อาจทำเฉพาะ พ.ร.บ. ซึ่งเป็นข้อบังคับตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวก็ได้ ส่วนประกันภัยที่ถือเป็นความคุ้มครองภาคสมัครใจแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ละประเภทให้ความคุ้มครองแตกต่างกัน ประกันภัยภาคสมัครใจที่นิยมทำกันมากได้แก่ประกันภัยชั้น 1 ส่วนประกันภัยที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจและไม่ได้รับความนิยมมากนัก ได้แก่ประกันภัยชั้น 2

ประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น2 หรือประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ผู้ใช้รถต้องการได้รับความคุ้มครองนอกเหนือไปจากการทำประกัน พ.ร.บ. ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะร่างกายฝ่ายลูกค้าและคู่กรณีเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินหรือรถยนต์

ส่วนประกันชั้น2 หรือประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองความสูญหายและเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย หมายถึงให้ความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี เช่นซ่อมรถของคู่กรณี ส่วนรถยนต์ของผู้เอาประกันต้องซ่อมเอง

ประกันภัยรถยนต์ 2+ หมายถึงอะไร

ประกันภัยรถยนต์ 2+ หมายถึงการประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก ประกันชั้น2 โดยประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ จะคุ้มครองแก่บุคคลภายนอก ทั้งในเรื่องของร่างกายและรถยนต์ ในวงเงินที่จำกัด และจะน้อยกว่าประกันชั้น 1 สำหรับความแตกต่างระหว่างประกันชั้น 2 และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ใน เรื่องความคุ้มครอง มีดังนี้

  • ประกันชั้น2 คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้
  • ประกันชั้น2+ คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ ( กรณี รถชนรถ เท่านั้น )

การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ประกันภัยประเภท 1 ประเภท 2+

ประเภท 3+ ประเภท 2 และประเภท 3 แต่ละประเภทมีความคุ้มครองแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะซื้อประกันภัยรถยนต์ ควรอ่านและศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้อย่างครบถ้วน

Klook.com