พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?

0
6347

คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย และการประกันภัยรถภาคสมัครใจ ที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตนและมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นนั้นก็คือ การประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัย

สำหรับ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ กฎหมายให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ เพื่อให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคู่กรณีตามกฎหมายทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ความคุ้มครอง พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เป็นการประกันภาคบังคับพื้นฐาน ที่ผู้เป็นเจ้าของรถต้องทำไว้เพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น สำหรับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. มีรายละเอียด ดังนี้

1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น

ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ได้แก่ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (ตามจริง) แต่ไม่เกิน 30,000 หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุ้มครอง35,00.บาท

2.ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูก โดยมีวงเงินคุ้มครอง ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท
  • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไปวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน วงเงินคุ้มครอง 250,000 บาท สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนวงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท
  • ชดเชยรายวัน 200 บาท (รวมกันไม่เกิน 20 วัน) กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน แต่สูงสุดไม่เกินวันละ 4,000 บาท

สำหรับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เมื่อพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะเริ่มจากความคุ้มครองของพ.ร.บ.ก่อน ถ้าไม่พอ จึงจะเคลมจากสิทธิการรักษาอื่นๆ และประกันภาคสมัครใจตามลำดับ

Related Post

การเขียนบรรณานุกรม (พร้อมตัวอย่าง)... สำหรับโครงสร้างของการเขียนรายงาน บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในลำดับท้ายๆ บางครั้งอาจใช้คำว่า อ้างอิง แต่ทั้งสองคำมีลักษณะการเขียนและรูปแบบที่แตกต่...
การเขียนอ้างอิง (พร้อมตัวอย่าง)... การจัดทำรายงานที่ต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล เมื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในรายงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ต้องมีการเขียนอ้างอิ...
Am pm คืออะไร ? อักษรย่อที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นสัญลักษณ์หรืออักษรต่อเหล่านั้น ก็จะทำให้เข้าใจได้เป็น...
ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?... การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...
คำ หมายถึง (word) ? คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โด...