พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?

0
9358
Klook.com

คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย และการประกันภัยรถภาคสมัครใจ ที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตนและมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นนั้นก็คือ การประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัย

สำหรับ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ กฎหมายให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ เพื่อให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคู่กรณีตามกฎหมายทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ความคุ้มครอง พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เป็นการประกันภาคบังคับพื้นฐาน ที่ผู้เป็นเจ้าของรถต้องทำไว้เพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น สำหรับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. มีรายละเอียด ดังนี้

1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น

ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ได้แก่ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (ตามจริง) แต่ไม่เกิน 30,000 หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุ้มครอง35,00.บาท

2.ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูก โดยมีวงเงินคุ้มครอง ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท
  • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไปวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน วงเงินคุ้มครอง 250,000 บาท สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนวงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท
  • ชดเชยรายวัน 200 บาท (รวมกันไม่เกิน 20 วัน) กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน แต่สูงสุดไม่เกินวันละ 4,000 บาท

สำหรับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เมื่อพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะเริ่มจากความคุ้มครองของพ.ร.บ.ก่อน ถ้าไม่พอ จึงจะเคลมจากสิทธิการรักษาอื่นๆ และประกันภาคสมัครใจตามลำดับ

Klook.com