คำ หมายถึง (word) ?

0
5962

คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โดยการนำคำหลายคำมาประกอบกันจะทำให้เกิดวลีหรือประโยคซึ่งใช้สื่อความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ส่วนประกอบของคำและพยางค์

คำ หรือ พยางค์จะประกอบด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เสมอ พยัญชนะมีบทบาทในพยางค์หรือคำดังนี้

 1. เป็นพยัญชนะต้น หมายถึง เสียงพยัญชนะที่นำหน้าพยางค์หรือตัวที่มาก่อนสระ โดยรวมถึงตัวควบกล้ำ และอักษรนำ
 2. เป็นตัวสะกด คือเสียงพยัญชนะที่อยู่ต้นพยางค์ หรือนำหน้าเสียงสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว เป็นการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียว และการออกเสียงพยัญชนะต้น 2 เสียง (ควบกล้ำ)
 3. เป็นตัวการันต์ เป็นอักษรที่ไม่ต้องออกเสียง
 4. เป็นคำประสมกับสระอื่น ทำหน้าที่สระ

ประเภทของคำ

 1. คำนาม (noun) เป็นคำที่ใช้เป็นประธานหรือกรรมของประโยค บางทีก็ใช้ขยายคำนามด้วยกันได้ (มักจะหมายถึงวัสดุที่ใช้ทำ) เช่น ขวานทองคำ
 2. คำสรรพนาม (pronoun) เป็นคำที่ใช้แทนคำนามในประโยค เมื่อคำนามนั้นถูกกล่าวถึง หรือเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว เช่น เธอ ฉัน คุณ
 3. คำกริยา (verb) เป็นคำหลักของภาคแสดงในประโยค ใช้บอกถึงท่าทาง อาการและสภาพของสิ่งต่างๆ เช่น เดิน วิ่ง ร้อน หนาว
 4. คำวิเศษณ์ หรือ คำคุณศัพท์ (adjective) เป็นคำที่ใช้ขยายความของคำต่างๆ เช่น ผมเหนื่อยมาก ฉันหิวมาก
 5. คำบุพบท (preposition) เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม และแสดงความสัมพันธ์ของคำนามนั้น เช่น หนังสือ ของ ฉัน
 6. สันธาน (conjunction) เป็นคำที่เชื่อมประโยคกับประโยค ให้กลายเป็นประโยคความรวมหรือประโยคความซ้อน เช่น เพราะฉะนั้น
 7. คำอุทาน (interjection) เป็นคำที่เสริมขึ้นมาในประโยค เพื่อให้ประโยคมีอรรถรสยิ่งขึ้น เช่น โอ้ว ฮืม
 8. คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) เป็นคำขยายคล้ายกับคำวิเศษณ์ แต่ขยายเฉพาะคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ด้วยกันเท่านั้น
 9. คำกริยานุเคราะห์ (auxiliary verb) เป็นคำกริยาที่ช่วยเสริมไวยากรณ์ อาจไม่มีความหมายในตัวเอง เช่น
 10. คำนำหน้านาม (article) เป็นคำขยายคำนามใช้บ่งบอกสิ่งทั่วไป หรือสิ่งที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว

Related Post

การเขียนบรรณานุกรม (พร้อมตัวอย่าง)... สำหรับโครงสร้างของการเขียนรายงาน บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในลำดับท้ายๆ บางครั้งอาจใช้คำว่า อ้างอิง แต่ทั้งสองคำมีลักษณะการเขียนและรูปแบบที่แตกต่...
การเขียนอ้างอิง (พร้อมตัวอย่าง)... การจัดทำรายงานที่ต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล เมื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในรายงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ต้องมีการเขียนอ้างอิ...
Am pm คืออะไร ? อักษรย่อที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นสัญลักษณ์หรืออักษรต่อเหล่านั้น ก็จะทำให้เข้าใจได้เป็น...
ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?... การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...