อาชีพ หมายถึง ?

0
62528
Klook.com

อาชีพ เป็น รูปแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน อาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

อาชีพ หมายถึง การทำงานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายได้เพื่อบุคคลนำไปดำรงชีพทั้งของตนและครอบครัว งานที่ทำนั้นต้องเป็นงานที่สุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม โดยไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน

อาชีพ หมายถึง งานหรือการทำมาหากิน ทำธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน ตัวอย่างของอาชีพ เช่น อาชีพค้าขาย พนักงาน ลูกจ้างรายวัน เจ้าของธุรกิจตนเองที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพ ไม่ต้องสอบเพื่อขอใบอนุญาต หรือใบประกอบ ตามที่กฎหมายรองรับ

สรุป ความหมายของอาชีพ จึงหมายถึง สิ่งที่บุคคลทำเพื่อการดำรงชีวิต  โดยใช้ความรู้  ทักษะ  และความสามารถของตนที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรมหรือเรียนรู้สืบทอดมา เช่น อาชีพแพทย์  พยาบาล  นักวิทยาศาสตร์  อาชีพค้าขาย พนักงาน ลูกจ้างรายวัน เป็นต้น

ความสำคัญของการประกอบอาชีพ

อาชีพ คือการทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนในสังคม และทำให้ดำรงอาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต  และสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งความสำคัญของการประกอบอาชีพ จำแนกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

 • ทำให้มีรายได้ประจำเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยซื้อหรือจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต
 • ทำให้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 • ทำให้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม
 • ทำให้มีฐานะและหลักฐานมั่นคง เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอื่นๆ
 • ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถพึ่งตนเองได้ และทำประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในงานอาชีพ

 1. ความต้องการมุ่งความสำเร็จ (Need for Achievement) มุ่งมั่นใช้กำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญาและความสามารถทั้งหมด พร้อมทั้งทุ่มเทเวลาให้กับงาน โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก เพื่อให้งานบรรลุความสำเร็จที่มุ่งหวังไว้
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity  Thinking) กล้าประดิษฐ์ กล้าคิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่
 3. มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้นำที่ดี (Management and Leadership Capability) มีลักษณะการเป็นผู้นำ  รู้จักหลักการบริหารจัดการที่ดี ภาวการณ์เป็นผู้นำจะแตกต่างไปตามระยะการเจริญเติบโตของธุรกิจ
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Be Self-Confident) มีความเป็นอิสระและรู้จักพึ่งตนเอง  มีความมั่นใจ  มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว มีลักษณะเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 5. จักผูกพันต่อเป้าหมาย (Addicted to Goals) เมื่อมีเป้าหมายจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีความคิดผูกพันที่จะเอาชนะ
 6. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Visionary)  เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
 7. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำเป็นอย่างดี
 8. มีความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง (Enthusiastic)  มีการทำงานที่เต็มไปด้วยพลัง มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น ทำงานทุกอย่างโดยไม่หลีกเลี่ยง ทำงานหนักมากกว่าคนทั่วไป
 9. กล้าตัดสินใจและมีความมานะพยายาม (Can Make Decision And Be Attempt) มีความกล้าตัดสินใจมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหว เชื่อมั่นในตนเองกับงานที่ทำ
 10. รู้จักประมาณตนเอง (Self-Assessment) การรู้จักประมาณตนเองไม่ทำสิ่งเกินตัว
Klook.com