ระบบเครือข่าย หมายถึง ?

0
6655
Klook.com

ระบบเครือข่าย หมายถึง อะไร

คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่ายร่วมกันได้

ในส่วนของขนาดเครือข่าย มีหลายขนาดตั้งแต่การเชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองเครื่อง ซึ่งเป็นการใช้งานในองค์กรขนาดเล็ก เพื่อใช้ทำงานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว จนไปถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อกันไปได้ทั่วโลก

ประโยชน์ของระบบเครือข่าย

  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม และข้อมูลร่วมกันได้ โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้แหล่งเก็บข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลาง เช่น ที่ฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง File Server ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมร่วมกัน ได้จากแหล่งเดียวกัน ไม่ต้องเก็บโปรแกรมไว้ในแต่ละเครื่อง ให้ซ้ำซ้อนกัน
  2. สามารถแบ่งใช้งานอุปกรณ์ร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดตั้งไว้ในเครือข่ายใดก็ได้ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องสามารถเข้าไปใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นจากจุดใดในเครือข่ายก็ได้
  3. สามารถรวบรวม ข้อมูลต่างๆ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถใช้สารสนเทศ จากฐานข้อมูลกลาง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องเดินทางไปสำเนาข้อมูลด้วยตนเอง เพราะใช้การเรียกใช้ข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง
  4. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เช่น File Server การโอนย้ายถ่ายแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง รวมถึงสามารถส่งข่าวสารไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ได้
  5. สามารถส่งข่าวสาร ในรูปแบบของ E-Mail ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
  6. สามารถควบคุม การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายได้
  7. สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น เครือข่ายของธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจหลักทรัพย์ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า
  8. ติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละที่ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
Klook.com