ผู้ผลิต หมายถึง ?

0
49036
Klook.com

ความหมายของผู้ผลิต

ผู้ผลิต ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่นำทรัพยากรมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ผู้ผลิต หมายถึง  ผู้ที่นำปัจจัยการผลิตซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ  มาผ่านกระบวนการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการประเภทเศรษฐทรัพย์

บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ

 1. มีความรับผิดชอบหรือคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยและคำนึงถึงการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติส่วนรวมที่อาศัยอยู่ เช่น
 • ไม่ปล่อยน้ำเสียจากการผลิตลงสู่แหล่งน้ำ
 • ไม่ปล่อยควันพิษสู่อากาศ
 • ปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ที่นำมาใช้

2. มีจรรยาบรรณ ผู้ผลิตที่ดีจะต้องมีจรรยาบรรณในการผลิต ได้แก่

 • ไม่หลอกลวงผู้บริโภค
 • ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 • กำหนดราคาสินค้าและบริการให้เหมาะสม ไม่ขายสินค้าแพงเกินไป
 • รับผิดชอบในสินค้าและบริการที่ได้ผลิตและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่องในสินค้าและบริการ
 1. มีทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างประหยัด
 • ใช้ทรัพยากรในการผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะวางแผนก่อนลงมือทำการผลิตเสมอ

 • สำรวจความต้องการของผู้บริโภคก่อน
 • ศึกษาขั้นตอนการผลิตทุกด้านเพื่อป้องกันการผิดพลาดและลดการสูญเสีย

ปัจจัยการผลิต

ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิต  หมายถึง สิ่งที่นำมาใช้ประกอบกันในการผลิตสินค้าและบริการ  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท ได้แก่

 1. ที่ดิน ความหมายของคำว่าที่ดิน ในทางเศรษฐศาสตร์จะกว้างกว่าที่ใช้ทั่วไป กล่าวคือ ในการผลิตภาคเกษตรใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์  ในภาคอุตสาหกรรมใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งโรงงานเก็บสินค้า
 2. ทุน รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ในการผลิต เช่น โรงงาน เครื่องจักรเครื่องมือ รถบรรทุก รถไถนา สัตว์ที่ใช้แรงงาน อุปกรณ์ต่าง และวัตถุดิบ เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  น้ำมันเชื้อเพลิง
 3. แรงงาน รวมถึงกำลังกายและกำลังความคิดของคนที่ใช้ในการผลิต
 4. ประกอบการ คือ ผู้ที่นำที่ดิน ทุน แรงงาน มาร่วมดำเนินการผลิต ผู้ประกอบการ หมายถึง  ผู้ที่นำที่ดิน แรงงาน และทุนมาดำเนินการผลิตสินค้า และบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค

ผลดีของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ

 • ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีประโยชน์และเหมาะสม
 • ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
 • ผู้บริโภคเชื่อถือในสินค้า ทำให้ผู้ผลิตขายสินค้าได้
 • สินค้ามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
 • เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
Klook.com