คุณสมบัติของผู้ที่จะ สมัครงานธนาคาร ต้องมีอะไรบ้าง ?

0
14545
Klook.com

 

อาชีพประจำที่หนุ่มสาวส่วนใหญ่ให้ความสนใจ นอกจากวิชาชีพเฉพาะอย่างเช่น แพทย์ นักบิน เภสัชกร ทนายความ และอีกหลายๆอาชีพ ที่นอกจากมีรายได้จากเงินเดือนประจำแล้วยังสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพได้ด้วย ก็เห็นจะได้แก่การทำงานในสถาบันการเงินหรือการทำงานในธนาคารต่างๆ

การสมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานในธนาคารไม่ได้มีเพียงการให้บริการรับฝากถอนเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากเท่านั้น แต่ทุกสถาบันการเงินยังมีตำแหน่งงานอีกหลายตำแหน่งที่เปิดรับบุคลากรเข้าไปร่วมงานในองค์กร ตำแหน่งงานแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น งานบริการด้านการเงิน งานบริการลูกค้า งานบริการด้านบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ งานบริการรับฝากเงิน งานบริการด้านการบริหารสินทรัพย์ งานสินเชื่อพาณิชย์ งานบริการบริหารเงินสด งานการบริการเงินทุน งานบริการด้านหลักทรัพย์ และงานบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานธนาคาร

 1. ควรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตั้งแต่ระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีปฏิภาณไหวพริบดี
 3. บุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือ มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ
 4. ควรมีใจรักในงานบริการ มีความขยัน และอดทน
 5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร
 6. ต้องสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 7. การทำงานธนาคารเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขและการเงิน ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดการข้อมูล

การเตรียมตัวสมัครงานธนาคาร

 1. เตรียมความพร้อมด้านการแต่งกาย ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร เช่น รูปถ่าย วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบผ่านงาน เอกสารการสมรส หรืออื่นๆ
 3. อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้สำหรับการเขียนใบสมัคร เช่น ปากกา แม็กเย้บกระดาษ กาว หรืออุปกรณ์อื่นควรเตรียมไว้ให้พร้อม ถึงแม้ธนาคารจะมีให้แล้วแต่การเตรียมพร้อมไว้ย่อมดีกว่า
 4. การเขียนใบสมัคร ควรกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยถูกต้อง ไม่ควรมีรอยลบ ขัดฆ่า ต้องอ่านให้ละเอียดก่อนกรอกข้อมูล เพื่อป้องกันความผิดพลาด

สำหรับผู้ที่สนใจทำงานในสถาบันการเงินหรือทำงานในธนาคาร ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเดินไปสู่เส้นทางที่ตนเองสนใจได้ง่ายขึ้น

Klook.com