CSR คืออะไร ?

0
146430
Klook.com

หลักการ CSR คือ อะไร ?

CSR ย่อมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility แปลเป็นไทย หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ความหมายโดยรวมของ CSR ก็คือ การดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือนำทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

การดำเนินกิจกรรม CSR ไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนตายตัว จากความหมายของ CSR เป็นอักษรย่อของคำว่า Corporate Social Responsibility ซึ่งแต่ละประโยคเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย ดังนี้

 • C (Corporate) หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินไปเพื่อแสวงหาผลกำไร
 • S (Social) หมายถึง กลุ่มคนหรือสังคม มีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนารวมถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบที่มีความสัมพันธ์กัน
 • R (Responsibility) หมายถึง การยอมรับทั้งผลดีผลเสียข้อดีข้อด้อยในกิจกรรมที่ได้ทำ รวมถึงการสร้างสรรค์และบำรุงรักษา แก้ไข สิ่งที่ส่งผลกระทบไปยังผู้ที่มีส่วนได้เสียในสังคมนั้นๆ

ดังนั้น การดำเนินกิจกรรม CSR องค์กรจึงต้องเป็นผู้กำหนดรูปแบบหรือกิจกรรมรวมทั้งรายละเอียดและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กร โดยหลักการสำคัญของ CSR ก็คือ ความรับผิดชอบทางสังคม โดยเฉพาะการทำธุรกิจกับสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%83

หลักการ CSR กับการประกอบธุรกิจ

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ คือการทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีปฎิสัมพันธ์กันอย่างสมดุล โดยอยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ ความระมัดระวัง. มีเหตุผล และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความรู้และคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ เพราะการดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงกำไรเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่หลักประกันของการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่พนักงานเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง จัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม หรือจัดหาวิธีการช่วยแก้ไขปัญหาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือให้ความร่วมมือในระดับโลก ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักการหรือแนวคิดของ CSR กับการประกอบธุรกิจ สรุปได้ ดังนี้

 1. บริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรและสังคมส่วนรวม
 2. บริหารและประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เน้นความมีคุณภาพของสินค้าและบริการ
 3. การบริหารงาน เคารพสิทธิของบุคคลและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สินค้ามีคุณภาพ ปริมาณสินค้า และราคามาตรฐาน
 5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมในองค์กรและการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ
 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรมาใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
 7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการกระตุ้นให้คนสังคมส่วนร่วมเห็นความสำคัญในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมไปตามบทบาทหน้าที่ของตน
 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างแก่องค์กรต่างๆในการร่วมกันรับผิดชอบสังคม

กลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับ CSR

กิจกรรมเกี่ยวกับ CSR เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิด การพูด การกระทำ ซึ่งรวมถึงการวางแผน และการบริหารงานในองค์กรต่างๆ ในความรับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดสำหรับกิจกรรม CSR มุ่งเน้นไปที่การสร้างให้องค์กรมีความยั่งยืนในเรื่องของกิจกรรมการทำความดี เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม โดยเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม

เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรภาคธุรกิจ เป็นการทำธุรกิจที่หาผลกำไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การป้องกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

2. กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม

ได้แก่กิจกรรมที่ทำนอกเหนือเวลาทำงานปกติ เป็นการดำเนินกิจกรรม ในองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไร เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น การแจกจ่ายสิ่งของเป็นอาสาสมัครช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือ กิจกรรม

3. กลุ่มกิจการเพื่อสังคม

แตกต่างจากกิจกรรมของกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ แสวงหาผลกำไรให้กับตนเอง ได้แก่ มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ

สรุป CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้หลักคุณธรรมและการจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Klook.com