โลจิสติกส์ คือ (Logistic)

0
25595
Klook.com

คำว่า “โลจิสติกส์” หรือ logistics มาจากภาษาฝรั่งเศส มีรากศัพท์มาจากคำว่า โลเชร์ (loger) หมายถึงการเก็บ โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ คือระบบการจัดส่งสินค้า ข้อมูล และอื่นๆจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคตามความต้องการของลูกค้า

โลจิสติกส์ เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

โลจิสติกส์ เป็นการผสมผสานของศาสตร์แขนงต่างรวม 3 ศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการสารสนเทศ

  • วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อให้การขนส่ง

สินค้านั้นใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่นใช้เชื้อเพลิง การบรรจุหีบห่อ หรือเวลาในการขนส่งให้น้อยที่สุด แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • บริหารธุรกิจ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ การบริหารวัสดุคงคลัง

พิจารณาเรื่องภาษี หรือรายละเอียดของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศเพื่อนำมาประกอบการวางแผนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ

ควบรวมกันเป็น solution หรือ บริการ ที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทาง โลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้น

กิจกรรมของโลจิสติกส์

  1. การจัดบริการลูกค้าด้วยการรับหรือส่งสินค้า
  2. การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
  3. การขนถ่ายวัสดุหรือสินค้าภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
  4. การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. จัดระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
  6. การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
  7. จัดระบบควบคุมการผลิต

บทสรุป โลจิสติกส์ คือระบบการจัดส่งสินค้า ข้อมูล และอื่นๆจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคตามความต้องการของลูกค้า การจัดการลอจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทาน ที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ในการวางแผนเพื่อนำไปปฏิบัติ และควบคุมการรับส่งสินค้าระหว่างจุดเริ่มต้นหรือจากแหล่งผลิต ไปยังจุดที่มีการบริโภค เพื่อที่จะให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างมี ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งข้อดีของระบบโลจิสติกส์ คือทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น อัตราการหมุนเวียนสินค้า และรอบเวลาในการจัดส่งสินค้า

Klook.com