กระบวนการ หมายถึง (Process) ?

0
82556
Klook.com

กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ เมื่อเป็น กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) จึงหมายถึง ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแตการลงทุนสินทรัพย์ถาวร จนถึงการดำเนินงานเพื่อให้มีสินค้าออกสู่ท้องตลาด นำมาซึ่งรายได้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายดำเนินการแล้วเหลือเป็นกำไรสุทธิ

กระบวนการของธุรกิจจึงเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ต้องมีความใส่ใจในทุกขั้นตอน ดังเช่นกระบวนการ 4p ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์ (Pruduct)  หมายรวมสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป สินค้าการเกษตรและสินค้าบริการ จะมีสินค้าและบริการออกจำหน่ายได้ ต้องเริ่มที่มีกระบวนการผลิตและเสนอขาย กระบวนการส่วนนี้ต่อยอดไปถึงทำอย่างไร ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจึงจะอยู่ในความต้องการของตลาด

2. ราคา (Price)  เมื่อมีผลิตภัณฑ์แล้ว กระบวนการที่สำคัญลำดับต่อไปคือ การตั้งราคาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับต้นทุนผลิต การขายในราคาที่พร้อมต่อสู้ในตลาดที่มีการแข่งขัน และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การจัดจำหน่าย (Place) เป็นกระบวนการในเรื่องการหาช่องทางระบายสินค้าออกสู่ท้องตลาดกระบวนการนี้ต้องมีนโยบายการวางแผนว่า สินค้าจะจัดจำหน่ายด้วยวิธีใด ขายส่ง ขายปลีก ขายตรง หรือ วิธีอื่นใดที่ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าจากธุรกิจไปสู่ตลาดที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องมีวิสัยทัศน์ในการเลือกให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ

4. การส่งเสริมการตลาด (Promoting) เป็นอีกหนึ่งกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้ามากขึ้น ต้องมีการสร้างทัศนคติดีๆ ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าที่สามารถโน้มน้าวดึงดูดใจให้อยากใช้บริการหรือซื้อสินค้าของธุรกิจ อาจกระทำโดยการลด แลก แจก แถม ชิงโชค

 

Klook.com