หลักการบริหาร คือ (Management principles) ?

0
46461
Klook.com

เนื่องจากการบริหาร เป็นกระบวนการจัดการให้มีการทำงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแบบมีหลักการ หลักการบริหารจึงมีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องในหลายประเด็น คือ

  1. การวางแผน ในเรื่องของโครงสร้าง มีแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนเพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
  2. การจัดหน่วยงาน เพื่อให้งานตามแผนสำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องมีการแบ่งงานกันทำโดยจัดแบ่งจากองค์กรใหญ่ให้เป็นส่วนย่อยลงไป เพื่อการทำงานจะได้มีความคล่องตัว
  3. การจัดตัวบุคคล การขับเคลื่อนงานต้องใช้ความสามารถ มันสมองของคนในการปฏิบัติงาน หลักการบริหารที่สำคัญจึงเป็นการเลือกใช้คนให้เหมาะกับความสามารถ
  4. การอำนวยการ อีกหลักการที่สำคัญของการบริหาร คือการสั่งการอย่างเป็นระบบ ตามลำดับการควบคุมงานแต่ละหน่วยงานหรือแผนก
  5. การประสานงาน เป็นหลักการบริหารเพื่อเชื่อมงานแต่ละหน่วยเข้าด้วยกัน
  6. การรายงาน เนื่องจากในการบริหารมีการแบ่งส่วนงานย่อยๆ แล้วแยกกันทำงานตามความถนัดที่ได้จัดแบ่งไว้ การบริหารการรายงานเพื่อทราบผล จึงมีความสำคัญเพราะใช้เป็นข้อมูลในการจัดการต่อไป
  7. งบประมาณ งานใหญ่จะไปสู่เป้าหมายได้ ต้องมีงบประมาณในการขับเคลื่อน การบริหารงบประมาณที่ดี การใช้เงิน จ่ายเงิน บริหารสินทรัพย์ขององค์การจึงเป็นหัวใจหลักในการบริหารงาน

และหากจะทำตามหลักการบริหารทั้ง 7 ประการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ยังต้องขึ้นอยู่กับอีกหลายประการ เช่น มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนก่อนกระจายอำนาจรับผิดชอบ อีกทั้งการควบคุมดูแลการทำงานยังต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานให้คนทำงานมีความเต็มใจในการทำงานอยางเต็มความสามารถ ทุกคนต้องรู้สึกว่าปลอดภัย

 

Klook.com