การจัดการ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร

0
17443
Klook.com

การจัดการ หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากร เงิน งาน บุคคล ให้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของกิจการตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการจึงประกอบไปด้วยกระบวนการต่อไปนี้ 1. การวางแผน  2. การจัดองค์การ  3. การบังคับบัญชาสั่งการ 4. การประสานงาน 5. การควบคุม ดังนั้นตัวชี้วัดว่าการจัดการจะประสบความสำเร็จหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้บริหารว่าสามารถจัดการกระบวนการข้างต้นได้ดีเพียงใด

กระบวนการในการจัดการ

การวางแผน หรือ Planning  ในข้อนี้เป็นเรื่องปกติของการทำงานที่เป็นระบบต้องมีการวางแผนก่อนว่า จะทำอะไร อย่างไร และมีการคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ

การจัดองค์การหรือ Organizing ในข้อนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวโครงสร้างของหน่วยงาน ตลอดจนถึงลำดับการควบคุมดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ โดยเน้นที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การบังคับบัญชาสั่งการ หรือ Commanding เป็นการสั่งงานตามลำดับการบังคับบัญชาที่ได้จัดองค์การเอาไว้แล้ว ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขับเคลื่อนงานในหน้าที่ให้มุ่งสู่ความสำเร็จ ซึ่งภาระของผู้บริหารต้องใช้ความสามารถหลายด้านตั้งแต่ชักจูง หว่านล้อม สร้างแรงกดดัน ฯลฯ ที่จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ

การประสานงาน หรือ Coordinating เนื่องจากงานองค์การยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไร ยิ่งต้องใช้คนทำงานหลากหน้าที่เท่านั้น สิ่งสำคัญที่จะให้หลายคน ต่างความคิด คนละความรับผิดชอบร่วมมือกันทำงานในหน้าที่ของตนเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จโดยไม่เกิดความขัดแย้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการในเรื่องการประสานงานให้ดี

การควบคุม หรือ Controlling ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร มีครบถ้วน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการควบคุมให้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผลสำเร็จให้ได้ตามวันเวลาที่กำหนด และคุณภาพที่ต้องการ

บทความแนะนำ
– การจัดการ หมายถึง (Management)
 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management)
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
– การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
– การจัดการความรู้ รูปแบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ / ความหมายของการจัดการ

Klook.com