กลยุทธ์ คือ ( Strategy) ?

0
103610

กลยุทธ์ คือ วิธีดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  หากเป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมายคือ ความสำเร็จของธุรกิจซึ่งหมายความว่าต้องสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งในท้องตลาดได้ การจะวางกลยุทธ์เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารรู้ว่า ปัจจุบันธุรกิจของตนเองอยู่ ณ จุดใด ในอนาคตต้องการให้ไปสู่จุดใด จากนั้นจึงหาวิธีการเพื่อทำให้ไปให้ถึงเป้าหมายในอนาคตตามที่วางไว้

จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจตัวเอง ในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องมือกลยุทธ์การตลาด 4 ด้าน วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ที่เรียกว่า SWOT ผลการวิเคราะห์ธุรกิจจะทำให้ผู้บริหารได้รู้ว่า ธุรกิจของตัวเองมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร มีโอกาสที่จะนำธุรกิจไปสู่จุดที่ต้องการได้อย่างไร และสิ่งที่จะเข้ามาขัดขวางให้ไม่ประสบความสำเร็จดังกล่าวคืออะไร

2. การจัดทำ เมื่อวิเคราะห์ รู้จักธุรกิจของตัวเองอย่างแจ่มชัดแล้ว ต้องจัดทำคือหาวิธีการให้ออกมาเป็นรูปธรรม วิธีกำจัดจุดอ่อน วิธีนำจุดแข็งมาสร้างจุดขาย สร้างโอกาสให้ธุรกิจ และป้องกันเหตุจากภายนอก กำจัดอุปสรรคที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

3. การลงมือปฏิบัติ แน่นอนว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ วิเคราะห์และรู้วิธีการในการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่คนลงมือทำเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคือ ระดับปฏิบัติการ นั่นเป็นอีกหน้าที่ของผู้บริหารว่า จะมีวิธีการอย่างไรในการบริหารบุคคลในองค์กรให้รับรู้และยอมรับปฏิบัติตามกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ    กลยุทธ์ทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร