ยุทธศาสตร์ คือ ( Strategic ) ?

0
16655
Klook.com

ในองค์กรที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบในปัจจุบันมักกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดยุทธศาสตร์ ในแง่ขององค์กรธุรกิจก็เช่นเดียวกัน จะบริหารให้ประสบความสำเร็จต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ คือ การกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้การวางแผนงานหรือวางกลยุทธ์มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ ยุทธศาสตร์เป็นกรอบใหญ่เป็นเสมือนหางเสือกำกับกลยุทธ์ซึ่งเป็นวิธีดำเนินการ หรือจะกล่าวว่า กลยุทธ์คือ subset (สมาชิก หรือ สิ่งที่สามารถแยกย่อยออกไปได้ ) ของยุทธศาสตร์ก็ได้

          ยุทธศาสตร์ บอกทิศทาง จุดหมายปลายทาง การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ดีมักกำหนดให้มีลำดับชั้นก่อนหลังเพื่อให้ง่ายต่อการวางกลยุทธ์สู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงสินค้าและการบริการให้กับลูกค้า เนื่องจาก Product หรือผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ แบ่งได้ 2 ประการ คือตัวผลิตภัณฑ์ที่ชิ้นเป็นวัตถุที่สามารถหยิบจับได้ และงานบริการ การดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ธุรกิจต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ จึงจะมีโอกาสทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้ ยุทธศาสตร์หลักจึงมักเป็นข้อนี้

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน เนื่องจากพนักงานคือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้ทุกกิจกรรมของธุรกิจดำเนินต่อไปตามเป้าหมายได้ ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้

3. มุ่งพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ นี้เป็นอีกหนึ่งหลักการของธุรกิจ เพราะธุรกิจจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรเพื่อหากำไร

ถ้าวางกรอบยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนว่าจะนำพาธุรกิจไปในทิศทางใด ก็จะนำยุทธศาสตร์นั้นมาวางเป็นกลยุทธ์ คือวิธีการดำเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ต่อไป

 

Klook.com