ASCC : ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คืออะไร ?

0
13922
Klook.com

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community) นับว่าเป็นเสาหลักอีกเสาหนึ่ง  จากเสาหลักอาเซียนที่มีอยู่ด้วยกัน 3 เสาด้วยกัน  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการปรับปรุงคุณภาพของชีวิตประชากรให้ดีขึ้น  ความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ  ให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  มีความเอื้ออาทรต่อผู้ที่เดือดร้อนตกยาก  และช่วยกันให้ประชาชนมีสวัสดิการสังคมที่ดี

เพื่อการต่อสู้กับความยากจนแร้งแค้น  โดยให้มีความมั่งคงทางด้านสังคม  เพราะสังคมที่ดีจะเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน  ให้มีการพัฒนาสังคมยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ที่ด้อยโอกาสให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เพื่อให้การช่วยเหลือให้มีงานทำ  มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัว  ให้มีความเสมอภาคในหมู่ประชาชนเพราะเป็นหลักแห่งความเป็นธรรม  ให้มีการรวมกันในสังคมอย่างมีความสุข  มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ส่งเสริมในเรื่องการศึกษา  ให้ได้เรียนหนังสือ  และการศึกษาให้สูงขึ้น  เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อการพัฒนาประเทศ  และให้มีโอกาสในหน้าที่การงานต่อไป  ยกระดับและปรับปรุงการสาธารณสุขให้ดีขึ้น  เพื่อสุขภาพของประชาชนและคุณภาพชีวิต  ทั้งให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์ได้อย่างสะดวก เท่าเทียมกัน  บูรณาการด้านสังคม  จัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  ซึ่งเราจะเห็นว่าด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของมลภาวะ  หมอกควัน  ระบบนิเวศน์  ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรายังมีสภาพที่ดีอยู่มาก  ด้วยทรัพยากรป่าไม่  ภูเขา  แม่น้ำ  ยังคงสภาพดีในหลายประเทศ  มีความอุดมสมบรูณ์ในหลายพื้นซึ่งยังคงเป็นป่าสีเขียว  และในด้านวัฒนธรรมก็ให้มีการส่งเสริม  เรียนรู้  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ร่วมกัน  ด้วยความเข้าใจในกลุ่มประเทศอาเซียนในด้านสังคมและวัฒนธรรม

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญ  ด้วยความเป็นตนตัวของประเทศนั้น   กลุ่มประเทศอาเซียนจึงให้ความสำคัญ โดยให้เป็นเสาหลักอีกหนึ่ง  ที่เรียกว่า   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายในวัฒนธรรมและสังคม   ให้มีอัตลักษณ์ร่วมกันเพื่อความร่วมมือ และความเข้าใจร่วมกันต่อไป

Klook.com