AEC : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ?

0
982
Klook.com

การพัฒนาเศรษฐกิจ  ในยุคที่เศรษฐกิจมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่มีความรวดเร็ว  เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน  โดยที่โลกของเราได้มีความร่วมมือกัน  และยังก่อตั้งเขตเศรษฐกิจต่างๆ ไปทั่วโลกในหลายเขต  จะนำมาซึ่งการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปจากในอดีตอย่างมาก  เรื่องเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ  ประชาคมอาเซียนจึงได้กำหนดเสาหลักอีกเสาหนึ่ง  เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทัดเทียมกับในเขตเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเรา  มีการบูรณาการด้านการค้าและการบริการมากขึ้น  การค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างเสรี  การจัดตั้งเขตการค้าเสรี  ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ   พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้เกิดการลงทุน  เพื่อการไหลเวียนของระบบการงเงิน  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพราะเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ  และทำให้เกิดการบริโภคมากขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนดีขึ้นตามลำดับ  มีผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก  สามารถลดปัญหาความยากจนที่เป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ดียิ่  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศในหมู่สมาชิก โดยมีการร่วมกันให้เป็นตลาดเดียวกัน  มีจุดหมายเดียวกัน  ทำให้เป็นการส่งเสริมนโยบายทางด้านการเงิน  เป็นเศรษฐกิจแบบมหภาค   และยังได้พัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  เป็นการวางเส้นทางคมนาคมต่างๆ ให้กับประเทศทั้งทางบก  ทางเรือ  และทางอากาศ  เพื่อการเดินทางได้โดยสะดวกทั้งการขนส่งสินค้า และการบริการต่างๆ รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวด้วย  แล้วยังมีด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้ออำนวยต่อการค้า  คุ้มครองผู้บริโภค  เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจให้มากที่สุด

ประเทศไทยเราจะได้รับประโยชน์จากการที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอย่างมาก  โดยประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องของการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรม  ที่พัก  และในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะมีเม็ดเงินจำนวนมากตามมา   ส่วนประเทศอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะได้รับประโยชน์ในจุดแข็งของประเทศนั้นๆ  ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคของเรา

 

Klook.com