เศรษฐศาสตร์ ความหมายที่แท้จริง

0
4233
Klook.com

เศรษฐศาสตร์ ( economics ) นั้นเป็นคำมาจากภาษกรีก ๒ คำคือ Oikos ซึ่งแปลว่าบ้าน หรือครอบครัว คำว่า Nomos แปลว่ากฎระเบียบ ดังนั้นคำว่าเศรษฐศาสตร์ แบบดั้งเดิมนั้นจึงแปลว่า การจัดระเบียบในบ้าน หรือครอบครัว  แต่มาดูการให้ความหมายโดยบุคคลที่เป็นผู้รู้กันดีกว่า

  • อัลเฟรด มาร์แชลล์ (Alfred Marshall) นักเศรษฐศาสตร์ชาติอังกฤษ ได้กล่าวถึงความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ไว้ในหนังสือPrinciple of Economics ว่าเป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการดำรงชีวิต (business of life) ให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของเพื่อยังชีพให้ได้รับความสมบูรณ์พูนสุข
  • รูดอลลิฟ ดับบลิว. เทรนตัน (Rudolliph W. Trenton) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่กล่าวถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความพึงพอใจในสิ่งที่มนุษย์ต้องการ
  • พอล แอนโธนี แซมมวลสัน  (Paul Anthony Samuelson) นักเศรษฐศาสตร์ชาติอเมริกัน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี ๒๕๑๓ ได้ให้คำนิยามวิชาเศรษฐศาสตร์ว่า คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการของมนุษย์ว่าจะเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า และสามารถแจกจ่ายสินค้าที่ผลิตขึ้น ทั้งส่งไปยังประชาชนทั่ว ๆ ไปเพื่อบริโภคในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างไร
  • ไลโอเนล รอบบิ้นส์ (Lionel Robbins) เขียนไว้ในหนังสือชื่อAn Essay on the Nature and Significance Science ได้ให้ความหมายไว้ว่า เศรษฐศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาถึงการเลือกหาหนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์
  • ประยูร เถลิงศรีได้ให้คำนิยามไว้ว่า หลักเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาย่อยของวิชาสังคมศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาว่า มนุษย์จะเลือกตัดสินใจอย่างไร ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เพียงพอเพื่อผลิต  พร้อมทั้งแบ่งปันสิ่งของ และบริการเหล่านั้นเพื่ออุปโภค และบริโภคระหว่างบุคคลในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต
  • ธรรมนูญ โสภารัตน์ได้ให้คำนิยามว่า เป็นวิชาที่ศึกษาถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด และความอยู่ดีกินดีของประชาชน ในปัจจุบันและอนาคต
  • มนูญ พาหิระได้ให้คำนิยามไว้ว่า เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจมาทำการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองและบำบัดความต้องการของมนุษย์                

สามารถสรุปความหมายได้ว่า เศรษฐศาสตร์ หมายถึง เป็นการศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดซึ่งเกี่ยวกับการผลิต การกระจาย การบริโภคสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ไม่จำกัด

 ความสำคัญของ เศรษฐศาสตร์

สามารถทำให้มนุษย์เข้าใจและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

และ เศรษฐศาสตร์ ก็สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับ ดังนี้

ทฤษฎี5ขั้นมาสโลว์

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

จุลภาค

2. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) คืออะไร ?

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3. เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) คืออะไร?

 

Klook.com