ความหมายของการบริหารธุรกิจ

0
22856
Klook.com

ความหมายของการบริหารธุรกิจ

     การบริหาร  คือ ?

 • วาร์เรน บี. บราวน์ (Warren B.Brown) ให้ความหมาย การบริหาร คือ งานของผู้นำที่ใช้ทรัพยากรบริหารทั้งปวงที่มีอยู่ในหน่วยงาน เพื่อให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุผล
 • พิมลจรรย์ นามวัฒน์ ให้ความหมาย การบริหารคือ การประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ชุบ กาญจนประการ ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

       ธุรกิจ  คือ ?

           ธุรกิจ  (Business) หมายถึง กิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีความเกี่ยวพันในวงการของสถาบัน ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เพื่อที่จะจำหน่ายและให้บริการภายใต้กฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีความสัมพันธ์กับบริการอื่นและกลุ่มผู้ทำงานร่วมมือให้บรรลุถึงจุดหมายอันเดียวกัน คือ ความสำเร็จของกิจการ

สรุปได้ว่า  การบริหารธุรกิจ  หมายถึง   การที่ได้นำทรัพยากรมาใช้ ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของกิจการและผู้บริโภค  โดยมีจุดประสงค์ คือ  ความสำเร็จของธุรกิจ

ความสำคัญของการบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจมีความสำคัญกับคนในปัจจุบันมาก  เพราะต้องเกิดการแลกเปลี่ยน ซื้อขายกันเพื่อสนองความต้องการในสังคม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 • เพื่อสร้างอาชีพให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้
 • เพื่อให้เจ้าของกิจการเกิดรายได้
 • เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภค
 • เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ทำให้เกิดความรู้และความคิดใหม่ๆ เกิดการก้าวหน้าทางวิชาการ 

ปัจจัยในการบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต้องอาศัยปัจจัยในการบริหาร ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า  4M  ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. คน หรือ  Man  นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะธุรกิจจะขาด การวางแผนที่ดี  การคิดกลยุทธ์ การจัดการ แต่ถ้าไม่มีคนที่สามารถบริหารธุรกิจได้ดี  ก็จะทำให้เกิดความล้มเหลว ดังนั้นการจัดสรรคนให้เหมาะสมกับหน้าที่นั้นจะต้องดูอะไรหลายๆอย่าง  เช่น  ความรับผิดชอบ  การมีมนุษย์สัมพันธ์  ความซื่อสัตย์
 2. เงิน หรือ Money  นับเป็นปัจจัยที่สำคัญรองลงมา การขับเคลื่อนใดๆ เงินนับเป็นปัจจัยที่สำคัญ เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้คน งาน และสิ่งต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นในการมีปัจจัยสนับสนุน แต่ควรดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ควรเอาเข้ามาควบคุมความคิดมากเกินไป
 3. วัสดุ หรือ  Materail  วัสดุนับเป็นปัจจัยชี้ความสำเร็จของงานได้ วัสดุจึงเป็นเสมือนแขน ขา ของการบริหารงาน ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างที่ตั้งจุดหมายไว้  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ควรคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด
 4. การจัดการ  หรือ Management  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ เพราะถ้าการจัดการดี มีการวางแผนไว้ดีตั้งแต่เริ่มต้น เท่ากับว่างานนั้นสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

และยังมีบทความที่เกี่ยวกับการ บริหารธุรกิจ อีก 10 กว่าบทความ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ การบริหารมากขึ้นได้อย่างแน่นอน : http://www.im2market.com/category/การบริหารธุรกิจ << คลิก

 

Klook.com