ความหมายของการเงิน

0
126890
Klook.com

การเงินหรือFinanceหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเงินและการตัดสินใจทางการเงินให้เกิดการหมุนเวียนโดยที่เน้นไปที่การจัดสรรด้านการเงินอย่างเป็นระบบโดยสถาบันทางการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง  3ประเภท ได้แก่  การเงินสาธารณะ  การเงินส่วนบุคคล  การเงินธุรกิจ

ประเภทของการเงิน

 1. การเงินสาธารณะ คือ  บทบาทและหน้าที่ของรัฐในการวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงินของรัฐบาล และเป็นภารกิจหนึ่งของรัฐในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของรัฐว่าจะมีการดำเนินงานในด้านใดบ้าง
 2. การเงินส่วนบุคคล คือ  การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จัก จัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 3. การเงินธุรกิจ คือ การศึกษาการจัดการทางการเงิน และการตัดสินใจทางการเงินของบริษัท

ระบบของการเงิน

ระบบการเงิน  หมายถึง  ระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ออมและผู้ลงทุนมาพบกันโดยมีตลาดการเงินเป็นตัวกลางซึ่งมีสถาบันสำคัญคือ นายหน้า ผู้ค้า ผู้ประกันการขาย ศูนย์กลางที่ให้บริการทางด้านการขาย ตลอดจนกรอบกฎหมาย ตลาดการเงินจึงมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ 

สถาบันทางการเงิน

สถาบันทางการเงิน  คือ สถาบันที่ทำหน้าที่ระดมเงินออม  ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดำเนินธุรกิจ  โดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออม  และคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม  กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคนเราประกอบอาชีพมีรายได้เกิดขึ้น  ซึ่ง สถาบันทางการเงินแบ่งออกเป็น 2ประเภท ได้แก่

 1. สถาบันการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร หมายถึง สถาบันการเงินที่ดำเนินงานด้านรับฝากเงิน ที่ถอนคืนได้โดยใช้เงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือหนังสือสั่ง ธนาคารแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  – ธนาคารกลาง  ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อในตลาด โดยกำหนดอัตราเงินสำรอง
  – ธนาคารพาณิชย์  หมายถึง ธนาคารและสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่รับฝากเงินและจ่ายเงินคืนเมื่อถูกทวงถาม
  – ธนาคารเฉพาะกิจ หมายถึงธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  ธนาคารออมสิน
 2. สถาบันการเงินที่ไม่ได้ประกอบกิจการธนาคาร  เช่น  บริษัทเงินทุน  บริษัทกองทุนรวม  สหกรณ์   เป็นต้น

ประโยชน์และความสำคัญของการเงิน

การเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก  เพราะมีบทบาทมากในชีวิตประจำวันของเรา  ตอนเราไปซื้อของการใช้เงินนี่แหละในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเงิน เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  ความสำคัญจึงมีมากและสามารถอธิบายความสำคัญได้คร่าวๆ ดังนี้

 • เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ
 • เป็นตัวบ่งบอกถึงความอยู่รอดของบริษัท รวมถึงข้อผิดพลาด
 • เงินช่วยให้เกิดการผลิต การแลกเปลี่ยนและทำให้ความเป็นอยู่ของสังคมดีขึ้น
 • เป็นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวก็จะมีผลต่างๆตามมา เช่น มีอัตราการจ้างงานของคนในประเทศเพิ่มมากขึ้น
 • เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ภายหน้า
 • เป็นเครื่องวัดมูลค่า หน่วยของเงินสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าของสินค้า และบริการทำให้ทราบว่าสินค้าและบริการแต่ละชนิดมีมูลค่าแตกต่างกัน

และยังมีบทความเกี่ยวกับการเงินอีกมากมายที่จะทำให้คุณได้เข้าใจการเงินมากขึ้น : http://www.im2market.com/category/การเงิน < คลิก

 

Klook.com