หลักการเขียน แผนการตลาด ที่ดีที่สุด ปี 2019

0
98173
Klook.com

ความหมายของแผนการตลาด

                แผนการตลาด  หรือ  Marketing  Plan  หมายถึง  เอกสารที่สรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดซึ่งอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์  กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  อีกทั้งยังเป็นตัวสะท้อนความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยคำนึงถึงการทำงาน  การบริหารทรัพยากรให้เกิดหมุนเวียนที่มีประโยชน์สูงสุด

องค์ประกอบของแผนการตลาด

ส่วนประกอบของแผนการตลาดแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน  โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยประเด็นสำคัญ  ดังนี้

 1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารและเนื้อหา (Executive Summary)   สรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท และวัตถุประสงค์การตลาด
 2. การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน (Current Marketing Situation) เป็นการนำข้อมูลภูมิหลังของบริษัท ด้านผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง
 3. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ที่กระทบต่อสายผลิตภัณฑ์
 4. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) การตัดสินใจเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด
 5. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
 6. โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ (Action Program)  เป็นการแสดงว่าแผนการตลาดนั้นจะมีโปรแกรมการตลาดที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร
 7. งบกำไรขาดทุนโดยประมาณการ (Projected Profit-and-loss Statements) เป็นการสร้างงบประมาณสนับสนุนแผน งบประมาณนี้แสดงยอดที่ได้จากการพยากรณ์
 8. การควบคุม (Controls) เป็นส่วนสุดท้ายของแผนการตลาด  เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผน
  วัดผลการทำงานทางการตลาด  โดยใช้การวิเคราะห์ยอดขาย กำไร ส่วนครองตลาด ฯลฯ

ความสำคัญของแผนการตลาด

 1. การวางแผนการตลาดช่วยกำหนดทิศทางด้านกลยุทธ์และช่องทางการตลาดให้อยู่ในแนวเดียวกัน สามารถวางรูปแบบ และกรอบแนวความคิดการดำเนินธุรกิจที่เราคิดที่จะทำ
 2. ตลาดมีความซับซ้อนจึงต้องมีแผนการตลาดไว้เป็นแนวทาง
 3. การวางแผนการตลาดทำให้บุคคลในองค์กรสามารถมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ทำให้มุ่งไปทิศทางเดียวกัน
 4. ทำให้เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมของกิจการอยู่เสมอ
 5. แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน

หลักการในการเขียนแผนการตลาดที่ดี

หลักการในการเขียนแผนการตลาดให้ออกมาดีนั้นต้องอาศัยหลายๆอย่างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและไปในทิศทางเดียวกัน  พร้อมทั้งหาขอผิดพลาดและช่องโหว่ให้แผนการตลาดเกิดความสมบูรณ์ที่สุด

 1. ต้องมีความสอดคล้องกับธุรกิจจริงๆ
 2. มีเวลาที่เหมาะสมในการคิดและวางแผนการตลาด
 3. ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง
 4. มีแรงบันดาลในการเขียนแผนการตลาด
 5. ต้องช่วยกันรวบรวมความคิด โดยถามความคิดเห็นของทุกคนในกิจการ
 6. การทำแผนการตลาดที่ดีต้องมีความมุ่งมั่น
 7. มีงบประมาณเพียงพอและสามารถจัดสรรได้
 8. ต้องหาจุดที่แตกต่าง และต้องหารช่องโหว่ของแผนการตลาด เพื่อให้ได้แผนที่มีคุณภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
 9. ต้องกล้าคิด กล้าวางแผน  ไม่กลัวไปก่อนจะทำให้เกิดแผนการตลาดที่แตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง
Klook.com