ความหมายของการบัญชี

0
10499
Klook.com

ความหมายของการบัญชีตามพจนานุกรม หมายถึงทะเบียนสมุดหรือกระดาษที่จดรายชื่อและจำนวน “ความหมายของการบัญชีโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สหรัสอเมริกา จากการแปล

“ การบัญชี เป็นการนำศิลปะของรายการ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินมาจดบันทึกและการจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุปผลในรูปของจำนวนเงิน  ถึงการวิเคราะห์ความหมายจากผลนั้นด้วยนั้นเอง “

 • ความหมายของการบัญชี โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศไทย

“ การบัญชี  คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม  บันทึก  จำแนกและสรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน  ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี  คือ  การให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการ ”

         ความหมายของการบัญชี  โดยสรุปได้ความว่า

“ การบัญชี  คือ  การจดบันทึกรายการค้าต่างๆลงสมุดบัญชีตามประเภทของการค้าอย่างละเอียดและสม่ำเสมอให้ถูกต้องตามหลักการ เพื่อให้เกิดประโยชน์การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ”

จุดประสงค์ของข้อมูลทางการบัญชี

 1. ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อบุคคลภายใน เช่น  พนักงาน  ผู้บริหาร
 • เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของบริษัท
 • เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม  การตัดสินใจ
 • เพื่อทราบถึงความมั่นคงด้านการบัญชีและกำไร
 1. ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น  เจ้าหนี้  ผู้ถือหุ้น หน่วยงานรัฐบาล
 • เพื่อประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท
 • เพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อ
 • เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีอากร

ประโยชน์ของการบัญชี

 1. เจ้าของกิจการสามารถดูแลและควบคุมทรัพย์สินได้
 2. สามารถหาข้อผิดพลาดของการดำเนินงานได้
 3. ให้รู้ถึงปัญหาเรื่องการเงิน หนี้ การกู้ยืมได้
 4. สามารถรู้ถึงกำไรและขาดทุนเพื่อจะนำมาพัฒนาได้ต่อๆไป

ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี

               ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หมายถึง  ผู้มีหน้าที่ให้จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไว้ดังนี้

 1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 2. บริษัทจำกัด
 3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 4. กิจกรรมร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 5. สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นๆ เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
 6. บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญตามที่รัฐมนตรีประกาศ
 7. บริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะกระทำในฐานะลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือในฐานะอื่นใดก็ตาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทะเบียนการค้า ประกาศกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10 สิงหาคม 2544 ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ทําบัญชีมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา
 2. ผู้ทําบัญชีมีคุณวุฒิไมต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีสามารถจัดทําบัญชีให้แก่กิจการได้

และ สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวกับบัญชีเพิ่มได้จาดที่นี้ : http://www.im2market.com/category/บัญชีเบื้องต้น ครอบคลุมทุกเรื่องแน่นอนครับ

Klook.com