คอมพิวเตอร์ คือ (Computer) ?

0
9896
Klook.com

คอมพิวเตอร์ คือเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ การศึกษา และการใช้คอมพิวเตอร์ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราเกือบจะทุกด้าน ซึ่งความสำคัญและจำเป็นขึ้นอยู่กับการใช้ว่าต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือในด้านใด ดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์จึงนอกจากจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและความหมายของคำว่า “คอมพิวเอร์” อย่างถูกต้อง

คอมพิวเตอร์ หมายถึง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์”

คำว่า คอมพิวเตอร์ Computers มาจากภาษาละตินหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ  คอมพิวเตอร์จึงเป็นเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก เช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้

ประเภทของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งใช้ในสำนักงานหรือใช้ส่วนตัว เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) ได้มีการแบ่งย่อยลงไปเป็นหลายประเภท ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ เดสท็อปคอมพิวเตอร์ (Desktop Computer) คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ แล็บท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) นอกจากนี้ ยังมีคอมพิวเตอร์มือถือ (Mobile Computer) และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet Computer) ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในยุคนี้

ส่วนประกอบและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

วงจรนำเข้า (input) และวงจรส่งออก (output)

 • วงจรนำเข้า (input) ทำหน้าที่รับข้อมูลคำสั่งจากผู้ใช้ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประมวลผล ข้อมูลที่รับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลากหลาย เช่น ตัวอักษร  ตัวเลข  รูปภาพ และเสียง โดยผ่านอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น  เมาส์  คีย์บอร์ด  เครื่องอ่านพิกัด  เครื่องอ่านรหัสแท่ง  เครื่องสแกน กล้องดิจิทัล และไมโครโฟน
 • ส่วนวงจรส่งออก (output) คืออุปกรณ์สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์และเป็นอุปกรณ์ส่งออก (Output device) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์เมื่อซีพียูทำการประมวลผล ผ่านอุปกรณ์ต่อไปนี้
 1. แสดงผลผ่านจอภาพ (Monitor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่เป็นภาพ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ จอภาพแบบ CRT (Cathode Ray Tube) และ จอภาพแบบ LCD (Liquid Crystal Display)
 2. แสดงผลลัพธ์ผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ในรูปของอักขระหรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดอตเมตริกซ์ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) และพล็อตสเตอร์ (Plotter)
 3. แสดงผลลัพธ์ผ่านลำโพง (Speaker) เป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของเสียง สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านแผงวงจรเกี่ยวกับเสียง (Sound card) ซึ่งมีหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลไปเป็นเสียง

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู (CPU) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนกับสมองของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนตีความ และประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟแวร์ คอยจัดการข้อมูล หรือคำสั่งที่เข้ามาเหล่านี้ให้ได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศที่คนต้องการ

หน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บโปรแกรมและข้อมูล

เป็นหน่วยเก็บข้อมูลก่อนนำไปประมวลผล เก็บคำสั่งโปรแกรมขณะใช้งาน และเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก่อนนำไปแสดงผล หน่วยความจำหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory : ROM)
 2. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory : RAM)

ความสามารถในการประมวลผลชุดคำสั่ง

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยหน่วยคำนวณและตรรกะ ซึ่งนอกจากจะสามารถในการคำนวณแล้วยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบ เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างกับเครื่องคิดเลข และคุณสมบัตินี้ทีทำให้นักคอมพิวเตอร์สร้างโปรแกรมอัตโนมัติขึ้นใช้อย่างกว้างขวาง

บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 1. ประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งการค้นคว้าจัดเก็บข้อมูลและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบริการ เช่น งานห้องสมุด งานแนะแนว
 2. ประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ ช่วยในการวางแผนธุรกิจ ช่วยงานธุรการ เช่น งานพัสดุ งานภาษี การทำจดหมายโต้ตอบ
 3. ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสาธารณะสุข ค้นหาทะเบียนประวัติผู้ป่วย อมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น ตรวจคลื่น สมอง บันทึกการเต้นของหัวใจ
 4. ประโยชน์ต่อการสื่อสาร การคมนาคม คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมการจราจรทางอากาศ คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บข้อมูล สถิติของผู้โดยสาร
 • ประโยชน์ต่องานราชการหลายรูปแบบ เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังหน่วยงานต่างๆทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญและได้กลายเป็นสิ่งหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในทุกวงการอาชีพ การศึกษาความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ช่วยให้การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

Klook.com