ห้องสมุด หมายถึง ?

0
31567
Klook.com

ห้องสมุด-หมายถึง

ห้องสมุด หมายถึง

แหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์รวมความรู้มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนเรา เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตของทุกคน ห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  และยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชนที่ทันต่อเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวในสังคมโลก

ห้องสมุด หมายถึง

ห้องสมุด หมายถึงแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปของสิ่งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ใช้ มีการบริการและจัดอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาวัสดุสารนิเทศดังกล่าว บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา จัดซื้อ จัดหมู่ทำบัตรรายการซ่อมหนังสือ

วัตถุประสงค์ของห้องสมุด

 1. เพื่อการศึกษา
 2. เพื่อการค้นคว้าวิจัย
 3. เพื่อการจรรโลงใจ
 4. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
 5. เพื่อบริการด้านข่าวสารให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ

ประเภทของห้องสมุด

ห้องสมุดสามารถแบ่งไดเป็น 5 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการและประเภทของผู้ใช้

 1. ห้องสมุด โรงเรียน ให้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
 2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
 3. ห้องสมุดประชาชน ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ
 4. ห้องสมุดแห่งชาติหรือหอสมุดแห่งชาติ
 5. ห้องสมุดเฉพาะ ได้แก่ห้องสมุดของหน่วยงาน บริษัท สมาคม โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น ห้องสมุดประเภทนี้จะมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม หนังสือหรือ ทรัพยากรก็จะมีจำกัดเฉพาะวิชาเฉพาะกลุ่มลงไป

ประโยชน์และความสำคัญของห้องสมุด

 1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่าง ๆ ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
 2. ห้องสมุดเป็นแหล่งที่สามารถเลือกหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง
 3. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่าง ๆ เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา
 4. ห้องสมุดช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดความรู้อันเป็นรากฐานในการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
 5. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังให้ทุกคนเป็นพลเมืองดี เป็นนักประชาธิปไตย มีจรรยาบรรณรู้จักปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม

 

 

Klook.com