การเมือง หมายถึง ?

0
36403
Klook.com

การเมือง-หมายถึง

การเมือง หมายถึง

ในวิถีชีวิตของคนเรา ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่เสมอ และนอกจากเป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว การของการเมืองยังมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราในหลายๆด้าน การเข้าใจความหมายและบทบาททางการเมือง จึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนไทย

ความหมายของคำว่า “การเมือง”

การเมือง (politic) มาจากคําภาษากรีก“polis” แปลว่า “รัฐ” หรือ“ชุมชนทางการเมือง”มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้หลากหลายต่างกันขึ้นอยู่กับทัศนะและความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละคน

เพลโต (Plato) นักปราชญ์กรีก“บิดาแห่งปรัชญาการเมือง” ให้ความหมายของการเมืองว่า เป็นกิจกรรมที่แสวงหาความยุติธรรม และเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของสังคม”

การเมือง หมายถึง การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าหรือทรัพยากรทรัพยากร โดยมีอำนาจที่เป็นที่ยอมรับกันมา ทำให้เกิดการปฏิบัติตาม หรือการเมืองเป็นเรื่องของการที่คนกลุ่มหนึ่งใช้อิทธิพลต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม สิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมในที่นี้มีหลายอย่าง เช่น อำนาจ ความศรัทธานับถือ ความยุติธรรม ความนิยมชมชอบ ความอยู่ดีกินดี ความมั่งคั่ง ความรอบรู้ ทักษะ เป็นต้น ในความหมายนี้ การเมืองจะถูกตรีกรอบเอาไว้เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ในแบบการเมือง ซึ่งสามารถแยกออกจากความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระบบย่อยอื่นๆของสังคมได้ เช่น ระบบวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา (ชลธิศธีระฐิติ (2551,น. 278-280)

การดำเนินชีวิตของเราไม่สามารถหลีกหนีเรื่องของการเมืองไปได้  การเรียนรู้ความหมายและหน้าที่ทางการเมือง จึงเป็นวิถีทางที่จะทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างสงบสุข

Klook.com