วัฒนธรรม หมายถึง ?

0
35989
Klook.com

วัฒนธรรม-หมายถึง

วัฒนธรรม หมายถึง ?

คำว่า วัฒนธรรม มีความสำคัญและอยู่คู่กับสังคม เพราะวัฒนธรรมจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆ หากไม่มีวัฒนธรรมสังคมก็อยู่ไม่ได้หรือต้องล้มสลายไป และวัฒนธรรมยังช่วยทำให้สังคมมีระบบ เช่น วัฒนธรรมในชุมชน วัฒนธรรมในองค์กรต่างๆ

วัฒนธรรม หมายถึง

วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติหรือปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมา ตั้งแต่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานหรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายไว้คล้ายคลึงกัน ดังนี้

กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เช่น การกินอยู่ การแต่งกาย และหลักเกณฑ์การดำเนินชีวิต ซึ่งคนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา

พจนานุกรมฉลับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้นิยามความหมาย คำว่า วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมพุทธศักราช 2485 วัฒนธรรมหมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น จากการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช่อยู่ในหมู่พวกของตน

จากความหมายที่หลากหลายของวัฒนธรรม สรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ทำให้เจริญก้าวหน้ามีระเบียบแบบแผน และสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเงื่อนไขและกาลเวลา

 

Klook.com