คุณธรรม หมายถึง ?

0
1955
Klook.com

คุณธรรม-หมายถึง

คุณธรรม หมายถึง ?

คำว่า คุณธรรมและจริยธรรม เรามักคุ้นเคยและได้ยินคู่กันเสมอ คำว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะการทำงานใดๆให้สัมฤทธิ์ผลตามที่เราพึงปรารถนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำสิ่งนั้นด้วย

คุณธรรม หมายถึง

ความหมายของคำว่า คุณธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สภาพคุณงามความดี และนอกจากนั้นยังมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ซึ่งสรุปความหมายได้ ดังนี้

คุณธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่เป็นลักษณะนิสัยที่ดีงาม ได้รับการสั่งสมหรือปฏิบัติตามกันมาจากจิตใจโดยมิได้ฝืนใจ ผลจากการกระทำ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ยึดถือโดยตรง และส่งผลให้สังคมของการอยู่ร่วมกันมีความสุข และความเจริญงอกงาม

ความสำคัญของคุณธรรม

หลักคุณธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน เพราะคุณธรรมเป็นหลักแห่งความประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องและดีงาม มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่คุณงามความดีของสังคมโดยส่วนรวม การดำเนินชีวิตสำหรับทุกคนทั้งในด้านส่วนตัวหรือประกอบวิชาชีพ  จำเป็นที่จะต้องยึดคุณธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้การทำงานหรือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หากมีความรู้ความสามารถแต่ขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ความสำเร็จหรือความสุขที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ถาวร

จึงสรุปได้ว่า คุณธรรม คือหลักความประพฤติที่เป็นลักษณะนิสัยที่ดีงาม และได้รับการสั่งสมหรือปฏิบัติตามกันมาจากจิตใจโดยมิได้ฝืนใจ ผลจากการกระทำ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ยึดถือโดยตรง และส่งผลให้สังคมของการอยู่ร่วมกันมีความสุข นั้นเอง

 

Klook.com