วิทยาศาสตร์ หมายถึง ?

0
24826

วิทยาศาสตร์-หมายถึง

วิทยาศาสตร์ หมายถึง ?

วิทยาศาสตร์ ทำให้คนได้พัฒนาความคิด เพราะเป็นเรื่องของเหตุและผล เป็นสิ่งที่ต้องค้นคว้าวิจัยศึกษาและทดลอง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเราดีขึ้น การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

วิทยาศาสตร์ หมายถึง

วิทยาศาสตร์มาจากคำว่า Scientific ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ Knowledge ดังนั้น วิทยาศาสตร์ก็คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติที่มนุษย์สะสมมาแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างไม่รู้จักจบสิ้น (ทบวง,2533)

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นความรู้ที่ผ่านการทดลอง หรือทดสอบมาแล้วหลายๆครั้งเพื่อหาความถูกต้อง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

  1. ข้อเท็จ – เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง มีความเป็นจริงสามารถทดสอบแล้วได้ผลเหมือนกันทุกครั้ง
  2. ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ – เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการนำเอาข้อเท็จจริงหลายส่วนมาผสมผสานจนเกิดความรู้ใหม่
  3. ความจริงหรือหลักการ – เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากกลุ่มของความคิด หรือหลักความรู้ทั่วไปที่สามารถใช้อ้างอิงได้ โดยคุณสมบัติของหลักการเมื่อนำมาทดลองซ้ำต้องได้ผลเหมือนเดิม
  4. กฎ – คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักการอย่างหนึ่ง แต่เป็นข้อความที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล และแทนความสัมพันธ์ในรูปของสมการ
  5. สมมุติฐาน – เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นคำอธิบายล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องนั้นๆ
  6. ทฤษฎี – เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นหลักการกว้างๆ

วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นที่เกี่ยวโยงกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ

 

Related Post

การเขียนบรรณานุกรม (พร้อมตัวอย่าง)... สำหรับโครงสร้างของการเขียนรายงาน บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในลำดับท้ายๆ บางครั้งอาจใช้คำว่า อ้างอิง แต่ทั้งสองคำมีลักษณะการเขียนและรูปแบบที่แตกต่...
การเขียนอ้างอิง (พร้อมตัวอย่าง)... การจัดทำรายงานที่ต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล เมื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในรายงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ต้องมีการเขียนอ้างอิ...
Am pm คืออะไร ? อักษรย่อที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นสัญลักษณ์หรืออักษรต่อเหล่านั้น ก็จะทำให้เข้าใจได้เป็น...
ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?... การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...