สังคม หมายถึง ?

0
89764

สังคม หมายถึง ?

วิถีชีวิตของมนุษย์หรือลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์ ก็คือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และจำเป็นที่จะต้องพึงพาอาศัยบุคคลอื่นๆ เช่น เมื่อแรกเกิดต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องคอยเลี้ยงดู และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องต้องมีสัมพันธ์กับเพื่อน ครูอาจารย์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่ากันโดยทั่วไปว่า “สังคม

สังคม หมายถึง

คำว่า “สังคม” หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาศัยอยู่รวมกันเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง ในบริเวณหรือพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีอาณาเขตที่ชัดเจน และมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน ภายใต้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่สอดคล้องกัน ตลอดจนสามารถเลี้ยงตนเองได้ตามสมควรแกอัตภาพ (พิชัย ผกากอง,2547 : 10)

องค์ประกอบของสังคม

  1. การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มนุษย์มีลักษณะเป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
  2. มีอาณาบริเวณหรือดินแดน มีอาณาบริเวณที่เป็นขอบเขตให้รู้กันว่าดินแดนหรืออาณาบริเวณของตนมีขอบเขตแค่ไหน
  3. รู้ว่าใครเป็นพวกของตน หรือไม่ใช่พวกของตน เช่น ในสังคมชนบทที่เป็นสังคมขนาดเล็ก สมาชิกในชุมชนรู้จักกันดี
  4. ความสัมพันธ์และการกระทำต่อกัน หมายถึง การอยู่รวมกันจะต้องมีสัมพันธ์และการกระทำต่อกัน มีการทำความเข้าใจและเคารพกฎระเบียบของสังคมร่วมกัน
  5. การแบ่งหน้าที่และร่วมมือกัน สังคมจะต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่และมีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  6. มีระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมพื้นฐาน คล้ายคลึงกัน

สังคม หมายถึง อะไรนั้นวันนี้ได้คตอบแล้วใช่ไหมครับ ธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ จึงต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ดังนั้นการอยู่ร่วมกันจึงต้องเคารพกฎกติกาและระเบียบของสังคมนั้นๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ